POZNAJ SVOJ KRVNÝ TLAK

MUDr. Alena Ľaľová

Etiológia kardiovaskulárnych ochorení je veľmi zložitá. V literatúre je opísaných viac ako 246 rizikových faktorov a ich počet sa stále rozrastá. Epidemiologicky identifikované rizikové faktory, ktoré individuálne alebo v kombinácií prispievajú k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení / KVCH / rozdeľujeme na:

neovplyvniteľné 

 • rodinná záťaž

 • pohlavie

 • vek

ovplyvniteľné - uvádzajú sa 2 typy RF

rizikové faktory životného štýlu                                        

 • nezdravá výživa                                            

 • fajčenie                                                         

 • fyzická inaktivita                                            

 • alkohol                                                          

 • stres 

biologické rizikové  faktory

 • hyperlipidémia

 • hypertenzia

 • obezita 

 • diabetes mellitus

HYPERTENZIA

           Podľa definície WHO sa arteriálna hypertenzia vymedzuje ako dlhotrvajúce zvýšenie krvného tlaku v tepnách / artériách / krvného obehu nad stanovené hodnoty. Podľa kritérií sa hypertenzia definuje ako krvný tlak rovný alebo vyšší ako 140/90 mmHg, ktorý je zistený opakovane, t.j. aspoň dvakrát pri troch po sebe časovo nezávislých meraniach.

          Prevalencia hypertenzie vo vyspelých štátoch Európy a aj u nás sa vyskytuje medzi 16 - 20 % populácie. Výskyt stúpa aj s vekom. Kardiovaskulárne riziko stúpa s výškou systolického i diastolického krvného tlaku. Vo vyššej vekovej skupine / nad 50 rokov / riziko kardiovaskulárnej morbidity a mortality je viac závislé od systolického krvného tlaku.

  Existujú rizikové faktory a príčiny hypertenzie?

             Podľa toho, či poznáme alebo nepoznáme príčiny vysokého krvného tlaku, delíme hypertenziu na 2 skupiny. Ak je príčina známa ide o tzv. sekundárnu hypertenziu. Vzniká v dôsledku ochorení iných orgánov / obličky, nadobličky, štítna žľaza, gravidita,..../. sekundárnu hypertenziu má 3 - 5% dospelej populácie. 95 - 97% dospelých má tzv. primárnu hypertenziu. Tá nemá jednu konkrétnu príčinu, ale je podmienená viacerými rizikovými faktormi. Okrem genetickej náchylnosti k nim patria: nedostatok telesného pohybu, nadváha, obezita, zvýšený príjem soli, alkohol, fajčenie, stres.

            Typické príznaky vysokého krvného tlaku (hypertónia): bolesti hlavy, závraty, pocit slabosti, bledosť alebo červenanie tváre, poruchy videnia, hučanie v ušiach.

  Klasifikácia krvného tlaku / hypertenzie / 

Kategória  

Systolický TK (mm Hg)

  

Diastolický TK (mm Hg)

Optimálny

< 120

a

< 80

Normálny

< 130

a

< 85

Vysoký normálny (hraničný)

130 – 139

alebo

85 – 89

Hypertenzia

 

 

 

Štádium 1

140 – 159

alebo

90 – 99

Štádium 2

160 – 179

alebo

100 – 109

Štádium 3

≥180

alebo

≥ 110

Izolovaná systolická

≥140

a

< 90

Metodika merania tlaku krvi podľa WHO

 Dôležité je zmerať tlak krvi presne. Preto je nevyhnutné zachovať predpísaný postup.

 1. Vyšetrovaná osoba musí byť poučená o tom, že pred meraním nesmie 1 hodinu jesť, piť čokoľvek iné ako vodu, fajčiť, používať lieky, ktoré ovplyvňujú TK, musí sa vyvarovať väčšej telesnej aktivite. Odporúča sa pred meraním vyprázdniť močový mechúr.

 2. Vyšetrovaná osoba musí odložiť odev tak, aby paže boli voľné.

 3. Vyšetrenie má byť urobené v tichej miestnosti, kde je konštantná teplota.

 4. Na meranie je potrebné použiť ortuťový tlakomer. Manžeta má byť široká 12-12,5 cm, dostatočne dlhá, aby obvinula najmenej 1/3 obvodu paže.

 5. TK má byť meraný v sede po 5 minútach pokoja, na pravej ruke, ktorá je položená na stole tak, aby lakťová jamka bola na úrovni srdca.

 6. Manžetu je nutné priložiť tesne, aby sa neposúvala. Hadice majú ležať symetricky na obidvoch stranách lakťovej jamky tak, aby stredná časť gumového vaku bola položená nad art. brachiális. Dolný okraj manžety má byť 2 - 3 cm nad lakťovou jamkou, aby bol dostatok miesta na priloženie fonendoskopu. Horná časť manžety nesmie byť tesnená odevom.

 7. Vyšetrujúci pracovník má pohodlne sedieť tak, aby stred ortuťového stĺpca mal na úrovni očí, mimo dohľad vyšetrovanej osoby.

 8.  Po 5 minútach pokoja sa zmeria tlak nasledujúcim spôsobom:

 • vyšetrovateľ najprv lokalizuje brachiálny pulz v lakťovej jamke a umiestni fonendoskop na tepnu,

 • rýchlo nafúkne manžetu asi 20 - 30 mmHg nad tlak krvi, po ktorom vymizne radiálny pulz,

 • pomaly vypúšťa vzduch konštantnou rýchlosťou 2 - 3 mmHg/s,

 • systolický tlak sa odratáva pri započutí prvej arteriálnej ozvy,

 • bod, pri ktorom zmizne posledná arteriálna ozva / 5. fáza /, sa zaznamenáva ako diastolický tlak.

 1. Opakované meranie sa urobí na ľavej ruke rovnakým spôsobom.

 2. Zaznamenajú sa výsledky obidvoch meraní.

Môže hypertenzia ovplyvniť vznik KVS ochorení?

            Arteriálna hypertenzia nemusí mať žiadne príznaky a pritom môže viesť postupne k závažným zdravotným problémom. Preto sa zvýšený tlak krvi označuje termínom  " tichý zabijak".  

            Neliečená prípadne nedostatočne liečená hypertenzia je jedným z hlavných rizikových faktorov aterosklerózy. Výrazne zvyšuje riziko náhlych cievnych, mozgových príhod, srdcového zlyhania, ale aj ICHS a ochorení tepien. Hypertenzia a jej komplikácie patria medzi významné príčiny úmrtia a invalidity.

Aké sú najčastejšie následky neliečenej hypertenzie?

            Hypertenzia je významným rizikovým faktorom aterosklerózy, t.j. urýchľuje poškodzovanie tepien ich " tvrdnutie " a zužovanie sklerotickými plátmi. To má za následok zhoršovanie výživy cieľových orgánov:

Srdce - angína pectoris, infarkt myokardu, zlyhanie srdca ako pumpy

Cievy - urýchlenie aterosklerózy, prasknutie tepny s krvácaním

Mozog - cievna mozgová príhoda

Obličky - zhoršenie funkcie obličiek až úplne zlyhanie ich funkcie

Oko - zmeny na sietnici oka so zhoršením zraku.

Ako predchádzať závažným následkom hypertenzie?

             Úprava TK, správna životospráva a medikamentózna liečba. Dnes máme k dispozícii široké spektrum účinných a bezpečných liekov na liečbu hypertenzie       / antihypertenzíva /. Tak je možné individualizovať liečbu hypertenzie - " našiť " pacientovi liečbu na mieru podľa výšky TK a pridružených ochorení. Existujú totiž lieky, ktoré nielen znižujú TK, ale dokážu ovplyvniť aj rizikové faktory ICHS a rozvoj jej komplikácie - tzv. farmakologické ovplyvňovanie.

Nefarmakologické ovplyvňovanie:  

 • poznaj svoj krvný tlak

 • stravuj sa zdravo

 • buďte primerane fyzicky aktívni

 • dávajte pozor na hladinu cholesterolu

 • predchádzajte stresu a naučte sa ho zvládnuť

 • znížte svoj krvný tlak

 • užívajte pravidelne lieky

 • nefajčite

 • konzumujte alkohol s mierou

Desatoro pacienta s hypertenziou.

 1. Zmeniť spôsob života, zostaviť si svoj vlastný rebríček hodnôt, v ktorom bude samozrejme na prvom mieste zdravie.

 2. Znížiť psychický stres - redukovať priveľký počet aktivít, vyhýbať sa časovej tiesni.

 3. Zvýšiť relaxačné aktivity - pravidelné prechádzky, pasívny odpočinok, dostatok spánku.

 4. Zaradiť do týždňového programu minimálne 3 x 40 min. vytrvalostného cvičenia.

 5. Nefajčiť.

 6. Znížiť postupne obsah soli v potrave.

 7. V potrave uprednostniť jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov, plnotučné mliečne výrobky nahradiť nízkotučnými, znížiť príjem živočíšnych tukov, zvýšiť príjem rýb a rybacích výrobkov, nevysmážať, nefritovať, variť v pare.

 8. Znížiť príjem alkoholu.

 9. Tieto zmeny je potrebné zavádzať postupne, nie naraz všetky.

 10. Pravidelne si doma merať krvný tlak v rovnaký čas ráno a večer, z nameraných hodnôt vypočítať priemerné hodnoty.

PREVENCIA

Čo môže urobiť pre svoje zdravie každý sám

             Za jeden z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich zdravie dnes pokladáme stravu. V skratke by sa dalo povedať:

Správny spôsob stravovania + pohyb + duševná vyrovnanosť = ZDRAVIE