PORADENSKÉ  CENTRUM

 

Základná poradňa

Určená všetkým obyvateľom okresov Prešov a Sabinov, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať individuálne riziká vzniku najčastejších chronických ochorení. Klientom budú vykonané základné preventívne vyšetrenia a poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.

Základné vyšetrenia: 

1. Biochemické vyšetrenie

  • celkového cholesterolu

  • HDL cholesterolu

  • triglyceridov

  • glukózy

2. Antropometrické vyšetrenie – hmotnosť, výška, obvod pása, obvod bokov.

3. Štandardné meranie tlaku krvi.

4. Výpočet BMI a WHR indexu a percenta tuku v tele.

  

Na vyšetrenie sa môžete objednávať: osobne na oddelení podpory a výchovy k zdraviu na RÚVZ v Prešove, alebo telefonicky na  tel. č.: 051/75 803 33

Vyšetrenie je bezplatné. 

 

Činnosť základnej poradne:     pondelok  - piatok  7.00 - 10.30 hod

  

Pracovníci základnej poradne : Mgr. Adriana Haľková

                  Mgr. Martina Libová

E-mail:  po.opz@uvzsr.sk     

                 

Je potrebné, aby ste na vyšetrenie prišli nalačno.

Večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí.                                                 

 

Poradňa zdravej výživy

 

Je nadstavbovou poradňou. Výživa je jedným z hlavných faktorov vonkajšieho prostredia, ktoré sa zúčastňujú na vzniku ochorení, a na druhej strane pôsobia preventívne. Veľký dôraz sa preto kladie na individuálne výživové poradenstvo, ktoré sa považuje za najefektívnejšie. Ovplyvnením výživy možno dosiahnuť zníženie chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia. Diagnostická časť v poradni zdravej výživy je založená na základných vyšetreniach vykonaných v základnej poradni. Stravovacie zvyklosti sa hodnotia individuálnym poradenstvom, najčastejšie formou analýzy trojdňového záznamu skonzumovaných potravín. Jedným zo sledovaných dní má byť aj víkendový deň.

 

                                                                            

 

Pracovníci poradne: MVDr. Dagmar Hybenová

 

E-mail:  po.hybenova@uvzsr.sk

 

Termín vyšetrenia je potrebné dohodnúť telefonicky na t.č. 051/ 75 803 19

 

Poradňa prevencie AIDS                                         

V tejto poradni sa na požiadanie klienta vykonávajú odbery krvi na vyšetrenie anti HIV protilátok. Na odber je

potrebné telefonicky sa objednať o týždeň vopred. Vyšetrenie je anonymné a výsledky sa odovzdávajú osobne.

Súčasťou práce poradne je aj individuálne poradenstvo.       

                                                                     

Činnosť základnej poradne    štvrtok 7.00 - 9.00 hod                 

 

Pracovníci poradne :               Mgr. Martina Libová            

 

E-mail:  po.libova@uvzsr.sk

 

Súčasťou poradne je Linka prevencie HIV/AIDS na týchto telefónnych číslach: 051/75 803 33

                                                                                                                         051/ 77 311 83

                                                                                                                        

 

Poradňa odvykania od fajčenia a návykových látok

Zodpovedná osoba : Mgr. Adriana Haľková

E-mail: po.halkova@uvzsr.sk

Telefón: 051/7580333

 

    Poradňa očkovania

Odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove poskytuje pre verejnosť poradenstvo a konzultácie v oblasti ochorení preventabilných očkovaním. Poradenstvo je zamerané na:                                                               

  • problematiku povinného pravidelného očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek

  •  očkovania pred cestou do zahraničia

  •  problematiku odporúčaného očkovania

  • očkovania detí s kontraindikáciami

  •  poradenstvo týkajúce sa očkovacieho kalendára, odstupov medzi jednotlivými očkovaniami

                                                                                                                          

Zodpovedné osoby: Mgr. Alžbeta Vypušťáková

E-mail: po.vypustakova@uvzsr.sk

 

Termín: Konzultácie sa uskutočňujú  po telefonickom dohovore na tel. č.: 051/7580345

 

Zoznam kontaktov OPZ

 

Oddelenie hospodársko - technických činností, BOZP, PO a COO

 
                                  Mgr. Róbert Gubač tel: 051 - 7580349
 

Oddelenie hospodársko-technických činností  zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko-finančných, prevádzkovo-majetkových, BOZP, PO a COO.  Zabezpečuje financovanie a rozpočtovanie, zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, účtovnú evidenciu a tok sociálno-ekonomických informácií. Po stránke hospodárskej a prevádzkovej zabezpečuje chod úradu. Pri týchto činnostiach úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, z ktorých získava podklady na zabezpečenie svojej činnosti.