Zoznam telefónov a mailov  podľa odborov a oddelení

       
    Telefón e-mail
Regionálny hygienik a  a generálny tajomník služobného úradu Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA 7580310 po.riaditel@uvzsr.sk
zástupca regionálneho hygienika MVDr. Dagmar Hybenová 7580319, 0917545936 po.hybenova@uvzsr.sk
Kancelária regionálneho hygienika  a generálneho tajomníka  služobného úradu      
vedúci oddelenia JUDr. Pavel Liška 7580329, 0911908820 po.liska@uvzsr.sk
sekretariát    7580310 po.sekretariat@uvzsr
fax sekretariát   7733806  
podateľňa   7580343 po.podatelna@uvzsr.sk
oddelenie   7580325,7580329  
Osobný úrad      
vedúci oddelenia Mgr. Jozef Popjak 7580311, 0911908822 po.popjak@uvzsr.sk
mzdová učtáreň   7580331 po.markova@uvzsr.sk
informatik   7580320 po.informatik@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia      
vedúca oddelenia Ing. Tatiana Miščíková 7580313, 0910938410 po.miscikova@uvzsr.sk
oddelenie   7580318,7580346  
Oddelenie hygieny detí a mládeže      
vedúca oddelenia MUDr. Gabriela Kováčiková 7580361, 0911908821 po.kovacikova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov      
vedúca oddelenia MVDr. Dagmar Hybenová 7580319, 0917545936 po.hybenova@uvzsr.sk
oddelenie   7580316,7580347,7580348  
    7580335  
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva      
oddelenie   7580317 po.ppl@uvzsr.sk
Oddelenie epidemiológie      
vedúca oddelenia - zastupujúca Mgr. Alžbeta Vypušťáková 7580345, 0911 908 823 po.epidemiologia@uvzsr.sk
oddelenie   7580337,7580351  
Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu      
vedúca oddelenia MVDr. Ida Hudáková 7580335 po.hudakova@uvzsr.sk
oddelenie   7580351,7580333  
Poradňa zdravia   7580333 po.halkova@uvzsr.sk
Oddelenie hospodársko - technických činností, BOZP, PO a COO      
ekonóm Mgr. Róber Gubač 7580349, 0917565950 po.gubac@uvzsr.sk
správca Peter Kivader 7580341, 0917565949 po.kivader@uvzsr.sk
pokladňa   7580363  
učtáreň   7580330  
sklad   7580360  
Odbor laboratórnych činností      
vedúca odboru Ing. Jana Dolinská 7580356 po.dolinska@uvzsr.sk
metrológ      
príjem vzoriek   7580359  
denná miestnosť OdCHA   7580358  
Oddelenie chemických analýz vôd      
vedúca oddelenia Ing. Bibiana Bartle 7580357 po.bartle@uvzsr.sk
laboratórium vôd   7580355  
laboratórium AAS   7580326  
Oddelenie chemických analýz požívatín      
vedúca oddelenia Ing. Jana Markušová 7580344, 7580326 po.markusova@uvzsr.sk
laboratórium požívatín   7580353  
laboratórium polarografie a HPLC   7580326  
Oddelenie chem. analýz ovzdušia a BET      
vedúca oddelenia Ing. Eva Perželová 7580327, 0902100095 po.perzelova@uvzsr.sk
laboratórium  ovzdušia a GC   7580326  
Oddelenie fyzikálnych analýz      
vedúci oddelenia RNDr. Vladimír Kuderjavý 7580324, 0910355136 po.kuderjavy@uvzsr.sk
Oddelenie mikrobiológie životného prostredia      
vedúci oddelenia MVDr. Ľudovít Sedlák 7580354 po.sedlak@uvzsr.sk
pracovňa VŠ   7580315  
dokumentačná  a denná miestnosť   7580350  
laboratórium vôd   7580301  
laboratórium potravín   7580302  
pôdareň, sterizilácia a váhovňa   7580312