Podmienky zaradenia prác do kategórií - rizikové práce

Kontrolný list pre zamestnávateľov

Rizikové práce :  

Po nadobudnutí účinnosti  zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. „o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia„  je  na úseku ochrany zdravia pri práci v zmysle § 30   zamestnávateľ povinný  zabezpečiť:

 • opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov  fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia  na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň,  najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,

 • pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,

 • predložiť lekárovi PZS (pracovnej zdravotnej služby) zoznam zamestnancov , ktorí sa podrobia  lekárskej preventívnej prehliadke,

 • uchovávať záznamy o výsledkoch LPP / u rizikových prác / 20 rokov od skončenia práce,

 • predkladať RÚVZ návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórie RP,

 • oznamovať všetky informácie súvisiace so zmenami zdravotného stavu  zamestnancov  vo vzťahu k práci.   

      Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov lekárskych preventívnych  prehliadok vo vzťahu k práci   a výsledkov hodnotenia rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia zamestnanca  alebo osoby, ktoré  vykonávajú  práce zaradené do  prvej , druhej, tretej a štvrtej  kategórie. 

 § 31 Hodnotenie zdravotných rizík

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu  ovplyvniť zdravie zamestnancov ,  hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu sa práce zaraďujú do  štyroch  kategórií.

 • do prvej kategórie sa zaraďujú  práce pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia ,

 • do druhej kategórie sa zaraďujú   práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia / neprekročené limity ustanovené osobitnými predpismi / ,

 • do tretej kategórie  sa zaraďujú  práce pri ktorých

 1. nie je expozícia zamestnanca faktorom práce  a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami  na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi. Na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia vrátane používania OOPP

 2. práce pri ktorých je expozícia zamestnanca znížená technickými opatreniami na úroveň ustanovených limitov, ale vzájomná kombinácia faktorov práce môže poškodiť zdravie zamestnancov,

 3. práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity , ale expozícia faktorom práce  môže spôsobiť poškodenie zdravia,

 4. práce vykonávané v kontrolovanom pásme

Rizikovou prácou je práca v 3. a 4. kategórii, 4.  kategória sa vyhlasuje  na obmedzený čas - najviac na obdobie 1 roka. 

O zaradení do kategórie rozhoduje RÚVZ na základe návrhu zamestnávateľa,  alebo z vlastného podnetu.

V zmysle ustanovení § 31 ods. 7 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný vypracovať a predložiť každoročne k  15. decembru regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce.

V priloženom kontrolnom liste „Informácia pre RÚVZ o zdravotných rizikách pri práci“ uvedie zamestnávateľ požadované údaje.  Tieto údaje sú v obdobnom  rozsahu ako sú požadované pre návrhy na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie (viď príloha č. 2 k vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií). 

 „Informácia pre RÚVZ o zdravotných rizikách pri práci“ 

Výsledky hodnotenia zdravotných rizík a opatrenia na ich odstránenie

Údaje o: 

 

1) zamestnávateľovi a pracovisku:

 1. obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ide o právnickú osobu,

 2. meno, priezvisko, bydlisko a IČO, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

 3. právna forma, zaradenie podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE 2),

 4. názov pracoviska,

 5. počet zamestnancov zamestnávateľa, z toho počet žien,

 6. počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,

 7. názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,

 8. opis prác, 

2) faktoroch práce a pracovného prostredia:

 1. posúdenie rizika1) s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,

 2. kategória práce, 

 3. pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia, 

3) opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:

 1. vykonaných,

 2. plánovaných vrátane časového harmonogramu,

 3. v prípade, že navrhujete zmenu zaradenia prác do druhej kategórie,  uveďte opatrenia, ktorými ste dosiahli zníženie zdravotného rizika a spôsob overenia účinnosti vykonaných opatrení na zníženie expozície a z nej vyplývajúceho zdravotného rizika, 

4) zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:

    pracovná zdravotná služba2)   (názov, sídlo, IČO).

  

 

Dátum:                                                                                      Spracoval /podpis, pečiatka/:        

                                                                                             


1) Napríklad § 4 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z.z. , § 3 nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súviacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z.z

2)   § 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.