Zodpovedná osoba podľa z. č. 307/2014 Z. z.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v PrešoveV súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so Smernicou MZ SR zo dňa 10.6.2015 č. Z26728/2015/OKVAS

zverejňuje a sprístupňuje


označenie zodpovednej osoby:

Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
e-mail: protispolcinnost@health.gov.sk

spôsoby podávania podnetov:

·         elektronicky

·         písomne - na obálke je potrebné uviesť "protispoločenská činnosť" a "NEOTVÁRAŤ" 

                                                                     Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA
                                                       regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu