Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri svojej práci koná a rozhoduje v zmysle  týchto právnych predpisov :

 

 

Por. č.

Označenie

 

Číslo predpisu

 

Názov

predpisu

platnosť

Zmena, zrušenie predpisu, číslo a účinnosť

1.

zákon

355/2007

Z. z.  

o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

1.9.2007

 

 

Zákon č. 140/2008 Z. z.

účinný od 1.5.2008 - zmena

Zákon č. 172/2011 - účinnosť od 1.7.2011

 2.

vyhláška

520/2007

Z. z.

Ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní  a činností komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 1.12.2007

 

3.

vyhláška

428/2006

Z. z.

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

1.7.2006

 

4.

vyhláška

553/2007

Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych  zariadení z hľadiska ochrany zdravia

 1.12.2007

 

5.

vyhláška

72/2008

Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská

 15.3.2008

 

6.

vyhláška

419/2001

Z. z.

ktorou sa upravuje  kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

1.11.2001

 

7.

vyhláška

525/2007

Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

1.12.2007

 

8.

vyhláška

554/2007

Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

 

1.12.2007

 

9.

zákon

131/2010

Z. z.

 o pohrebníctve

- STN EN 15017 – Pohrebné služby - požiadavky

1.1.2011

Zákon č.  355/2007 Z. z.

 účinný od 1.9.2007

 

 

10.

vyhláška

532/2002

Z. z.

ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu  a všeobecných  technických požiadavkách na stavby používané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

 

1.12.2002

 

11.

vyhláška

521/2007

 Z. z.

o podrobnostiach  o požiadavkách na pieskoviská.

1.12.2007

 

12.

vyhláška

526/2007

Z. z.

o podrobnostiach  o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

1.12.2007

 

13.

vyhláška

527/2007

Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

 

1.12.2007

 

14.

vyhláška

533/2007

Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

1.12.2007

 

15.

vyhláška

550/2007

 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

 

1.12.2007

 

16.

nar. vlády

354/2006

Z. z.

ktorým  sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

 

1.6.2006

 

 

 

17.

nar. vlády

658/2005

Z. z.

ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

 1.1.2006

-NV č. 538/2006 Z. z.  účinné od 1.10.2006

- NV č. 108/2007 Z. z.

účinné od 15.3.2007

-NV č. 418/2007 Z. z.

účinné od 21.11.2007

18.

nariadenie vlády

418/2007

Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 658/2005 Z. z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

 

 19.

zákon

152/1995

Z. z.

o potravinách

-          Potravinový kódex SR z r. 1996

-          Nariadenie ES č. 852/2004 o hygiene potravín a ďalšie prevzaté predpisy

1.1.1996

 

-zákon. č. 290/1996 Z. z.

účinný od 1.1.1997

-zák. č. 553/2001 Z. z.

  účinný od 1.1.2002

- zák. č. 23/2002 Z. z.

  účinný 7.2.2002

- zákon č. 450/2003 Z. z.

  účinný 1.9.2002

- zákon č. 472/2003 Z. z.

   účinný od 1.12.2003

- zák. č. 546/2004 Z. z.

   účinný  od 1.1.2005

- zák. č. 195/2007 Z. z.

    účinný od 1.5.2007

20.

zákon

124/2006

Z. z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

1.7.2006

Zákon č. 309/2007 Z. z.

Účinný od 1.9.2007

Zákon č. 140/2008 Z. z.

účinný od 1.5.2008

21.

nariadenie

vlády

253/2006

Z. z.

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

1.6.2006

 

22.

nariadenie vlády

276/2006

Z. z.

o   minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

1.7.2006

 

23.

nariadenie vlády

281/2006

Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

 

1.7.2006

 

24.

nariadenie

vlády

329/2006

Z. z.

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

 

1.6.2006

 

25.

nariadenie

vlády

338/2006

Z. z.

o ochrane zdravia zamestnancov  pred rizikami súvisiacimi  s expozíciou biologickým faktorom pri práci

1.6.2006

 

26.

nariadenie

vlády

340/2006

Z. z.

o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení

1.6.2006

 

27.

nariadenie

vlády

345/2006

Z. z.

o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

1.6.2006

 

28.

nariadenie

vlády

355/2006

Z. z.

o ochrane zdravia zamestnancov  pred rizikami  súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

1.6.2006

nariadenie vlády

č. 300/2007 Z. z.

29.

nariadenie vlády

356/2006

Z. z.

 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s biologickým faktorom pri práci

1.6.2007

nariadenie vlády

č. 301/2007 Z. z.

30.

nariadenie

vlády

391/2006

Z. z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

1.6.2006

 

31.

nariadenie

vlády

395/2006

Z. z.

o minimálnych  požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

1.6.2006

 

32.

nariadenie vlády

410/2007

Z. z.

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

1.9.2007

 

33.

vyhláška

458/2006

Z. z.

o podrobnostiach o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

14.7.2007

 

34.

vyhláška

 

488/2007

Z. z.

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií

1.10.2007

 

35.

vyhláška

524/2007

Z. z.

podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti.

1.12.2007

 

36.

vyhláška

528/2007

Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

1.12.2007

 

37.

vyhláška

534/2007

Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

1.12.2007

 

38.

vyhláška

 

539/2007

 Z. z. 

o podrobnostiach o limitných hodnotách  optického žiarenia   a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v ŽP

1.12.2007

 

39.

vyhláška

541/2007

 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

1.12.2007

 

40.

vyhláška

542/2007

Z. z.

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.

1.12.2007

 

 

41.

vyhláška

544/2007

Z. z.

o podrobnostiach o  ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

1.12.2007

 

42.

vyhláška

545/2007

 Z. z.

o podrobnostiach o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnosti dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

1.12.2007

 

43.

vyhláška

549/2007 Z. z.

o podrobnostiach o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách  na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ŽP

1.12.2007

 

 

44.

 

zákon

 

71/1967 Zb.

 

o správnom konaní ( Správny poriadok)

 

1.1.1968

-zákon č. 215/2002 Z. z.

   účinný od 1.5.2002

- zákon č. 527/2003 Z. z.

   účinný od 1.1.2004

- zákon č. 122/2006 Z. z.

    účinný od  1.4.2006

45.

zákon

145/1995

Z. z.

o správnych poplatkoch v platnom znení

1.8.1995

 

46.

zákon

9/2010

Z. z.

o sťažnostiach

1.6.1998

 

47.

zákon

85/1990

Z. z.

o petičnom práve

dňom vyhlásenia

- zákon č. 242/1998 Z. z.

   účinný od 1.9.1998

48.

zákon

211/2000

Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.1.2001

- zákon č. 747/2004 Z. z.

   účinný od 1.1.2006

- zákon č. 628/2005 Z. z.         

   účinný 2.1.2006

49.

zákon

377/2004

Z. z.

o  ochrane nefajčiarov ......

1.7.2004

- zákon č.465/2005 Z. z.

   účinný od 1.11.2005