Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

  Ing. Jana Mýtnikova, MPH  tel: 051 - 7580317,7580311

Štátna správa v oblasti verejného zdravia

 • posudzuje územnoplánovacie dokumentácie , územné plány, návrhy na územné konanie, návrhy na kolaudácie stavieb a návrhy na zmenu v užívaní stavieb,

 • rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky , ak si prevádzka vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia aj o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,

 • schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,

 • rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov, návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami vrátane ich použitia pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,

 • rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, skladovaním , manipuláciou chemických karcinogénov a mutagénov,

 • rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest,

 • rozhoduje o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórií,

 • rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi .

Špecializovaná odborná činnosť

 • šetrenie podozrení na chorobu z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s prácou

 • konzultačná a poradenská činnosť v problematike ochrany zdravia a prevencie chorôb z povolania v dôsledku fyzikálno-chemických a biologických faktorov práce a pracovného prostredia :

hluk, prach, vibrácie, chemické látky, faktory spôsobujúce rakovinu, alergény, infekčné agens, kožné škodliviny, žiarenie - ELM - UV - IČ - ionizujúce - lasery, fyzická záťaž, neuropsychická záťaž, mikroklíma na pracoviskách, osvetlenie, vplyv pracovnej polohy na zdravie

 • konzultačná a poradenská činnosť pri projektovaní a výstavbe nových objektov, zavádzaní nových technológií, pri rekonštrukciách a výstavbe nových pracovísk

 • odbery vzoriek vôd

 • odbery vzoriek biologického materiálu priamo na pracoviskách u exponovaných pracovníkov

 • skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi a žieravinami

 • riešenie sťažností a podnetov občanov na faktory ohrozujúce zdravie

Expertízy

 • meranie a hodnotenie hluku prostredia a hlukovej záťaže pracovníkov

 • meranie a hodnotenie expozície vibráciám

 • meranie a hodnotenie osvetlenia

 • meranie a hodnotenie mikroklimatických podmienok na pracoviskách

 • stanovenie pitného režimu

 • stanovenie energetického výdaja pri práci, režim práce a odpočinku

 • posúdenie práce z hľadiska jednostranného a nadmerného zaťaženia svalových skupín

Informácia pre zamestnávateľov: