Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

vedúca oddelenia :  MVDr. Ida Hudáková  tel: 051-7580335

 

Poradňa zdravia

 

Podpora zdravia zahŕňa komplexný proces systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od jednotlivca k spoločnosti.

Zdravotná výchova  zabezpečuje zdravotno výchovné aktivity realizované v súvislosti s plnením cieľov NPPZ, plnením úloh ÚVZ SR a úloh RÚVZ  Prešov. Cieľom činnosti je rôznymi formami a metódami formovať vedomosti, postoje a návyky občanov vo vzťahu k vlastnému zdraviu a zdraviu spoluobčanov s dôrazom na povinnosť jednotlivca starať sa o vlastné zdravie.

Činnosť oddelenia je zameraná na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a zároveň zvýšenie kvality života ľudí pozitívnym ovplyvnením spôsobu života.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu zabezpečuje nasledujúce činnosti:

-         monitorovanie zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia populácie,

-         monitorovanie vybraných determinantov zdravia,

-         identifikáciu zdravotných rizík a návrh riešení v oblasti verejného zdravotníctva,

-         prípravu, koordináciu, realizáciu, hodnotenie vykonávaných preventívnych programov,

-         podporu zdravia na regionálnej úrovni,

-         koordináciu a plnenie Národného programu podpory zdravia,

-         metodickú prípravu a usmerňovanie edukačných aktivít a iné.

Oddelenie plní nasledujúce funkcie :

Informačnú – informuje o:

  • rizikách nesprávnej výživy a nesprávnom stravovaní , zásadách správnej výživy hlavne mládeže,
  • nových závažných rizikách poškodenia zdravia populácie - rôzne druhy závislostí,
  • behaviorálnych rizikách, resp. rizikách životného štýlu,
  • regionálnej účasti na realizácii národných oznamovacích kampaní,
  • zdravotnom stave obyvateľstva,
  • iné.

 

Intervenčnú – zúčastňuje sa na týchto zdravotno výchovných intervenciách:

  • projektov SZO (prevencia HIV/AIDS, prevencie drogových závislostí, zdravá výživa, duševná hygiena...),
  • realizácia národných a regionálnych projektov.

 

Propagačnú – propaguje :

  • prevenciu a ochranu zdravia podľa špecializovaných dní SZO a OSN so zdravotníckou problematikou,
  • vlastné aktivity v primárnej prevencii.

 

Distribučnú – distribuujú sa zdravotno výchovné materiály jednotlivým inštitúciám        a zdravotníckym pracoviskám v regióne.

 

Výskumnú účasť na výskumných projektoch realizovaných NPPZ a iných projektoch.