Odborná spôsobilosť - vzory žiadostí:  
   
Epidemiologicky závažná činnosť  
  • Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti -  epidemiologicky závažná činnosť (príloha č.1) [*.doc]
  • Skúšobný poriadok - epidemiologicky závažná činnosť[*.doc]
Huby
  • Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti - huby  [*.doc]
Veľmi toxické látky a prípravky a toxické látky a prípravky
  • Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami [*.doc]
  • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami  [*.doc]
  • Četné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami [*.doc]
  • Pojmy na účely tohto metodického usmernenia [*.doc]
Prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby, krematória
  • Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby, krematória [*.doc]
 
 
Skúšky:

Odborná spôsobilosť - register odborne spôsobilých osôb:  
   
  • podľa zákona č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
   
 
 
 
 
   
Platnosť osvedčení: