Právne postavenie organizácie

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je špecializovaným prvostupňovým  orgánom miestnej štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva s územnou  pôsobnosťou pre okresy Prešov a Sabinov zriadený zákonom.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR.

     RÚVZ  okrem pôsobnosti vymedzenej v ust. § 6 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva.

 

 

 

Správna adresa pre podanie žiadosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie:

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Hollého 5

08001 Prešov 

 

Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov   a právnických osôb  sú  uvedené  v § 51,52 a rozhodovacia činnosť  orgánu verejného zdravotníctva v § 13 zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pre  vydanie rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánom verejného zdravotníctva  v zmysle ust. §13 ods. 3,4 NR SR zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzické  osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné:

predložiť  orgánu verejného zdravotníctva návrhy uvedené v ust. § 13 na posúdenie  formou žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska  a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností

v žiadosti uviesť:

- obchodné meno , právnu formu, sídlo a identifikačné číslo ak je  žiadateľom právnická  osoba

- meno, priezvisko, trvalé bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba podnikateľ,

doložiť doklad o oprávnení na podnikanie- živnostenský list, alebo výpis z obchodného registra

uviesť meno  a trvalé bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností

doložiť dokumentáciu s opisom činností, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie

 

Prílohy k žiadosti sú:

 

kópia výpisu z obchodného registra u právnickej osoby

kópia živnostenského listu u fyzickej osoby

vypracovaný prevádzkový poriadok, ako aj návrh na jeho zmenu ak to ustanovuje zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. . o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v týchto  prípadoch :

 

- Voda na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská

-  Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia

- Telovýchovné a športové zariadenia

- Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

- Zariadenia pre deti a mládež

- Zariadenia spoločného stravovania

 

Ďalej sú povinní predkladať na posúdenie prevádzkové poriadky v zmysle nar. vlády č. 115/2006 Z . z.  o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov  pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a v zmysle nar. vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickými faktormi pri práci.

 

správny poplatok za vydanie rozhodnutia a záväzného stanoviska orgánom verejného zdravotníctva v sume á 50,- € vo forme kolkovej známky

kópiu nájomnej zmluvy alebo LV

pri vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti je potrebné preukázať doklad o získanom vzdelaní v danom odbore alebo doložiť kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 

Formulár pre podávanie žiadostí (Podanie žiadosti je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 50€)

Stránkové hodiny podateľne

Pondelok 8,00 hod - 12,00 hod.   13,00 hod. - 15,30 hod.  
Utorok 8,00 hod - 12,00 hod.   13,00 hod. - 14,00 hod.  
Streda 8,00 hod - 12,00 hod.   13,00 hod. - 15,30 hod.  
Štvrtok 8,00 hod - 12,00 hod.   13,00 hod. - 14,00 hod.  
Piatok 8,00 hod - 12,00 hod.      

 

Zverejňovanie informácií v zmysle zák. NR SR  č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám