Odbor laboratórnych činností

   
vedúci odboru: Ing. Jana Dolinská tel: 051-7580356  

Oddelenie chemických analýz vôd

 
Oddelenie chemických analýz požívatín  
Oddelenie chemických analýz ovzdušia a biologických expozičných testov  
Oddelenie fyzikálnych analýz  
Oddelenie mikrobiológie životného prostredia  
   

NÁRODNÉ REFERENČNÉ CENTRUM pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín

 

Odbor laboratórnych činností je Slovenskou národnou akreditačnou službou akreditované skúšobné laboratórium

 

Pre neklinické monitorovanie faktorov životného a pracovného prostredia vykonáva:

 

  • chemické a fyzikálno-chemické skúšky vôd, požívatín, pracovného a vnútorného ovzdušia

  • mikrobiologické skúšky vôd, požívatín,  predmetov bežného používania

  • biologické skúšky vôd

  • skúšky sanitárnej mikrobiológie

  • merania emisie a imisie hluku a umelého osvetlenia v zložkách životného a pracovného prostredia
  • odber vzoriek pracovného a vnútorného ovzdušia

 

Výsledky skúšok slúžia najmä pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, štátneho potravinového dozoru, sledovania zdravotného stavu obyvateľstva, činností priamo spojených s preventívnou zdravotnou starostlivosťou alebo odrážajúcich záťaž organizmu.

Za úhradu vykonáva tieto skúšky aj pre potreby fyzických a právnických osôb.

Laboratória odboru okrem základného vybavenia pre fyzikálne, chemické a mikrobiologické skúšky a merania sú vybavené aj pre možnosť stanovení špeciálnymi analytickými metódami ako atómovej absorbčnej spektrofotometrie, plynovej chromatografie, kvapalinovej chromatografie, polarografie a pod.