Oddelenie chemických analýz vôd 

 
 

vedúca oddelenia: Ing. Bibiana Bartle  tel: 051/7580357
   

Vykonáva analýzy: 

       * Vôd pitných, povrchových a čistených

             so zameraním na zdravotné dopady pre populáciu

PITNÉ VODY

Rozsah vyšetrení:

 • Minimálny rozbor podľa tabuľky č.2,  NV SR č.354/2006 Z.z.

 • Úplný rozbor podľa príl.č.1 k NV SR č.354/2006 Z.z., ktorý stanovuje fyzikálne a chemické ukazovatele:
  •  anorganické
  •  organické
  •  dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
  •  ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
  •  látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca

 

POVRCHOVÉ VODY

Rozsah vyšetrení:

 • Podľa príl.č.1 k NV SR č.296/2005 Z.z.

 • Podľa príl.č.2 k NV SR č.296/2005 Z.z.– časť A

 

REKREAČNÉ VODY

Rozsah vyšetrení:

 • Prírodné kúpaliská podľa  tabuľky č.1 príl.č.1 k NV SR č.252/2006 Z.z.

 • Bazény umelých kúpalísk podľa  tabuľky č. 2  príl.č.1 k NV SR č.252/2006 Z.z.
 
ČISTENÁ VODA (Aqua purificata):

Rozsah vyšetrení:

 • Podľa SL 1 – III zv. (2000)