Oddelenie chemických analýz ovzdušia a biologických expozičných testov

 
 

vedúca oddelenia: Ing. Eva Perželová  tel: 051/7580327
   

Vykonáva analýzy

* Ovzdušia voľného, vnútorného a pracovného

       vo vzťahu k expozícii populácie a záťaže škodlivinami zo životného a pracovného  prostredia

Rozsah vyšetrení:

Voľné ovzdušie

●  prach a chemické škodliviny

Vnútorné ovzdušie

●  prach a chemické škodliviny

Pracovné ovzdušie

●  tuhé aerosóly bez toxického účinku, prachy s fibrogénnym a dráždivým účinkom, plyny, pary a aerosóly s toxickým účinkom

●  anorganické plyny a pary

●  aerosóly s obsahom toxických prvkov

●  organické látky

 * Biologického materiálu

pre stanovenie záťaže organizmu  človeka škodlivými látkami z pracovného prostredia.

Rozsah vyšetrení:

●  Metabolizované resp. nezmenené škodliviny v biologickom materiáli (moč, krv) po pracovnej expozícii.