OCHRANA OBYVATEĽOV PRI ZHORŠENÍ ROZPTYLOVÝCH PODMIENOK(„SMOGOVÁ SITUÁCIA“)

Na území Slovenskej republiky sú lokality, kde dochádza k občasnému zhoršovaniu rozptylových podmienok voľného ovzdušia vplyvom lokálnej meteorologickej situácie a v dôsledku toho aj k dočasnému zhoršeniu celkového stavu znečistenia ovzdušia danej oblasti. Ide najmä o územia v dolinách s nízkou veternosťou a s prítomnosťou významných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

            Pre dané situácie platia ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č.112/1993 Z.z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných stupňov v znení vyhlášky MŽP SR č. 103/1995 Z.z.. Uvedený právny predpis podľa zistení stupňa znečistenia ovzdušia vybranými škodlivinami (oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, prízemný ozón) umožňuje vyhlasovať tri regulačné úrovne:

- Signál „upozornenie“

- Signál „ prvý regulačný stupeň“

- Signál „ druhý regulačný stupeň“

            K nim sa viažu povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia na zníženie alebo zastavenie ich činnosti, vrátane obmedzenia dopravy v postihnutom území. Prevádzkové poriadky smogového regulačného systému vydávajú v príslušnej oblasti krajské úrady – orgány ochrany ovzdušia všeobecne záväzným opatrením po prerokovaní s príslušnými orgánmi, vrátane orgánov na ochranu zdravia. Informácie o predpovedanej alebo vzniknutej smogovej situácii a o vyhlásení a odvolaní varovných a regulačných opatrení poskytujú obyvateľom príslušné úrady životného prostredia spôsobom uvedeným v prevádzkových poriadkoch.

            Vzhľadom na to, že k vyhláseniu regulačných stupňov a ich realizácii dochádza spravidla s väčším časovým odstupom a dôsledkom regulácie ani bezprostredne nebýva výraznejšie zlepšenie, ale iba ďalšie nezhoršovanie vzniknutej situácie , môžu byť obyvatelia postihnutej oblasti dočasne vystavení pôsobeniu zvýšenej úrovne znečistenia ovzdušia. Je preto potrebné, aby dotknutí obyvatelia na danú situáciu reagovali osobnou ochranou, zameranou na maximálne  možné zníženie vdychovania škodlivín z voľného ovzdušia. Osobná ochrana je najviac potrebná u citlivých skupín populácie, ako sú:

- starí ľudia,

- osoby s ochoreniami dýchacej sústavy a ochoreniami srdca,

- alergici a astmatici,

- malé deti,,

- tehotné ženy.

Pôsobeniu a účinkom znečisteného ovzdušia sú najviac vystavené osoby pracujúce vo vonkajšom  prostredí (údržba a čistenie ulíc, polícia, stánkový predaj apod.), event. športovci, ktorí trénujú na otvorených športoviskách.

 Pre jednotlivé signály s a odporúča z hľadiska ochrany zdravia rešpektovať nasledujúce obmedzenia:

1.Upozornenie

- Obmedzte pohyb vonku a to najmä v čase zvýšenej intenzity automobilovej dopravy (dopravná špička“). V tomto čase vylúčte prechádzky s deťmi.

- Skráťte dobu vetrania obytných miestností a vnútorných priestorov občianskych stavieb.

- Obmedzte fyzickú prácu a športové aktivity vonku (beh, bicyklovanie).

2. Prvý regulačný stupeň

- Obmedzte pohyb vonku.

- Obmedzte vetranie len na nevyhnutne potrebnú dobu.

- Nevykonávajte činnosti, pri ktorých dochádza k úniku škodlivín do vnútorného ovzdušia (maľovanie, natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie).

- Obmedzte používanie kúrenísk s otvoreným ohňom (krby, prikurovanie plynovým šporákom).

- Obmedzte fyzickú aktivitu vo vonkajšom prostredí, nevykonávajte športovú činnosť.

- Telesnú prácu obmedzte tak, aby nevyvolávala zadýchanie a potenie.

3. Druhý regulačný stupeň

- Vychádzajte von iba v nevyhnutných prípadoch.

- Obmedzte vetranie na nevyhnutnú mieru – maximálne 5 minút.

- Nevykonávajte práce, pri ktorých dochádza k úniku škodlivín do vnútorného ovzdušia budov.

- Obmedzte fyzickú aktivitu vo vonkajšom prostredí na nevyhnutnú mieru, vylúčte športové aktivity.

- Obmedzte fyzickú námahu ktorá vyvoláva zadýchanie, a to aj vo vnútorných priestoroch budov.

- Nezdržiavajte sa zbytočne v nadmerne zafajčenom a zadymenom prostredí.