Európsky imunizačný týždeň 

Európsky imunizačný týždeň  sa uskutoční v termíne od 20.4. do 26.4.2009 ako kampaň Euroregiónu WHO. Táto kampaň je zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania. Cieľom je nárast zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti o očkovaní proti infekciám, ktorým je možné vďaka očkovaniu úspešne predchádzať. Takýto týždeň bude prebiehať aj na americkom kontinente v termíne od 25.4. do 2.5.2009. 

Tento týždeň venovaný očkovaniu  má prispieť k tomu, aby sa očkovanie dostalo do centra pozornosti, je odpoveďou na rôzne nezodpovedné a neodborné antivakcinačné kampane, ako aj na to, aby sa zvýšila dôvera verejnosti k očkovaniu.

V rámci Euroregiónu očkovanie začína byť podhodnotené kôli nízkemu výskytu alebo úplnej absencii niektorých infekčných ochorení / napr. záškrt, tetanus, osýpky, detská obrna a pod./.

Objavujú sa názory, že nie je potrebné očkovanie, keďže sa tieto ochorenia nevyskytujú. Zabúda sa na to, že len vďaka očkovaniu sa tieto ochorenia podarilo eliminovať. Pokiaľ by došlo k zníženiu počtu zaočkovaných detí, tak by sa znížila kolektívna imunita populácie a veľmi ľahko by došlo k zavlečeniu ochorení z iných kontinentov a prepuknutiu zbytočných epidémií.

Vo svete zomierajú milióny detí na ochorenia, ktorým sa dá  účinne predchádzať očkovaním a každé dieťa má právo byť chránené očkovaním pred rôznymi ochoreniami.

Aj v Európe ešte v 40.rokoch 20. storočia zomieralo na záškrt, čierny kašeľ a osýpky tisíce detí. Očkovanie, ako účinná prevencia vzniku infekčných ochorení patrí medzi najväčšie objavy ľudstva. Je to možnosť, aby si človek aktívne vytvoril svoju vlastnú ochranu pred určitou nákazou.

Slovenská republika patrí medzi krajiny s najlepším imunizačným programom. V súčasnosti sú hradené očkovania u detí proti 11 ochoreniam – Tbc, tetanus, záškrt, čierny kašeľ, osýpky, mumps, rubeola, žltačka typu B, Haemofilus infuensae b, detská obrna a pneumokoky. Z výsledkov kontroly očkovanosti za posledný rok vyplýva, že  zatiaľ sa na Slovensku darí udržať vysokú úroveň zaočkovanosti detí. Samozrejme sú lokality, kde pretrvávajú problémy, súvisí to hlavne s nedisciplinovanosťou rodičov detí. V Prešovskom regióne sú to oblasti s vysokým podielom rómskej populácie, kde v rámci rôznych projektov je venovaná pozornosť aj tejto problematike.

Našou úlohou je, aby sa naďalej udržala vysoká úroveň zaočkovanosti detskej populácie, aby sme sa vyhli zbytočným epidémiám a úmrtiam detí. Pri súčasnej migrácii obyvateľstva nie je problém so zavlečením rôznych druhov ochorení. Pôvodcovia infekčných ochorení nepoznajú hranice.

Vplyvom skutočnosti, že v Európe  už nie sú  skúsenosti s niektorými ochoreniami, vyrástli generácie, ktoré napr. nikdy nevideli deformácie po detskej obrne, tak sa podceňuje význam očkovania. Ako memento môže slúžiť situácia v 90. rokoch na Ukrajine a v Rusku, kde došlo k obrovskej epidémii záškrtu s úmrtiami, práve v dôsledku narušenia očkovania.

Prevencia ochorení očkovaním patrí medzi najlacnejšie, najjednoduchšie a najvýhodnejšie.

Vývoj vakcín stále pokračuje, vyvíjajú sa vakcíny aj proti neinfekčným ochoreniam.

Aktívna imunizácia aj naďalej zostane najefektívnejším preventívnym opatrením v ochrane ľudí pred šírením hlavne infekčných chorôb.

V prípade pochybností, nejasností v oblasti očkovania, je možné obrátiť sa so svojimi otázkami jednak na svojho ošetrujúceho lekára alebo  na príslušný RÚVZ, oddelenie epidemiológie. V prípade okresov Prešov a Sabinov je to RÚVZ  Prešov, oddelenie epidemiológie, tel. č. 7580335, 7580545 . Na webovej stránke www.ruvzpo.sk sú pravidelne uverejňované zmeny v očkovacom kalendári, ktorý platí v príslušnom roku. Ďalšie informácie sú na web stránke uvzsr.sk.