Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 45. kalendárny týždeň 2018

 

ARO a CHPO: 

                                               

              V rámci Prešovského kraja došlo k nárastu chorobnosti v skupine ARO a v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

V 45. k. t. 2018 bolo hlásených  6 115 ARO s chorobnosťou 1 424,7/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 4 682 ochorení s chorobnosťou 1 276,7/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 495 CHPO s chorobnosťou 115,3/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 280 ochorení s chorobnosťou 76,4/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO aj v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine  0 - 5-ročných detí.

            Z celkového počtu hlásených komplikácií – 150, boli najviac hlásené sinusitídy – 85.

             V 45. k. t. 2018 nebol v Prešovskom kraji z  dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO prerušený výchovno-vzdelávací proces v  žiadnom kolektívnom zariadení.

 Úmrtie na chrípku  nebolo hlásené. 

 

 

Prešov 09.11.2018