Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 37. kalendárny týždeň 2018

 

ARO a CHPO:                                      

           

          V rámci Prešovského kraja došlo k nárastu chorobnosti v skupine ARO a poklesu chorobnosti v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

V 37. k. t. 2018 bolo hlásených 3 662 ARO s chorobnosťou 981,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni  (predchádzajúci týždeň 2 667 ochorení s chorobnosťou 714,4/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 119 CHPO s chorobnosťou 31,9/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 137 ochorení s chorobnosťou 36,7/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO aj v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí.

                Z celkového počtu hlásených komplikácií – 78, boli najviac hlásené sinusitídy – 45.

 

            Úmrtie na chrípku  nebolo hlásené. 

 

 

Prešov 14.9.2018