Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 24. kalendárny týždeň 2019

 

ARO a CHPO: 

                                                                                             

              V rámci Prešovského kraja došlo k poklesu chorobnosti v skupine ARO a  v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

V  24. k. t. 2019 bolo hlásených 3 619 ARO s chorobnosťou 994,4/100 000 obyvateľov   v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 3 494 ochorení   s chorobnosťou  1 015,4/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 137 CHPO s chorobnosťou 37,6/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 201 ochorení s chorobnosťou  58,4/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO aj v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí.

            Z celkového počtu hlásených komplikácií – 112, boli najviac hlásené sinusitídy – 62.

          V 24 k. t. 2019 nebol v Prešovskom kraji prerušený výchovno-vzdelávací  proces z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO.

 

Prešov 14.06.2019