Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 29. kalendárny týždeň 2018

 

ARO a CHPO:                       

      

          V rámci Prešovského kraja došlo k poklesu chorobnosti v skupine ARO aj v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

V 29. k. t. 2018 bolo hlásených 2 034 ARO s chorobnosťou 620,3/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom  týždni (predchádzajúci týždeň 2 534 ochorení s chorobnosťou 746,5/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 52 CHPO s chorobnosťou 15,9/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 69 ochorení s chorobnosťou 20,3/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť v skupine ARO aj v skupine CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí.

              Z celkového počtu hlásených komplikácií – 19, boli najviac hlásené otitídy - 14.

 

Úmrtie na chrípku  nebolo hlásené. 

 

 

 

Prešov 20.7.2018