Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 11. kalendárny týždeň 2019

 

ARO a CHPO:  

                                                                                    

            V rámci Prešovského kraja došlo k poklesu chorobnosti v skupine ARO a k miernemu nárastu chorobnosti v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

V  11. k. t. 2019 bolo hlásených 6 924 ARO s chorobnosťou 1 609,8/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 7 415 ochorení s chorobnosťou  1 899,3/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 724 CHPO s chorobnosťou 168,3/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 617 ochorení s chorobnosťou 158,0/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO aj v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí.

            Z celkového počtu hlásených komplikácií – 237, boli najviac hlásené sinusitídy – 171.

            V 11. k. t. 2019 bol v Prešovskom kraji z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO prerušený výchovno-vzdelávací  proces v 7  kolektívnych  zariadeniach( 4 MŠ, 3 ZŠ).

 Rozdelenie podľa okresov

-          okres Bardejov – 1MŠ, 1 ZŠ

-          okres Prešov – 1 MŠ, 1 ZŠ

-          okres Vranov n/T – 2 MŠ, 1 ZŠ

 

  

Prešov 15.03.2019