Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 3. kalendárny týždeň 2018

 

ARO a CHPO:            

            

            V rámci Prešovského kraja došlo k nárastu chorobnosti v skupine ARO a skupine CHPO v porovnaní      s predchádzajúcim kalendárnym týždňom. 

 

V  3. k. t. 2018 bolo hlásených 7 243 ARO s chorobnosťou 1 685,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 6 420 ochorení s chorobnosťou                 1 510,7/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 646 CHPO s chorobnosťou 150,3/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 595 ochorení s chorobnosťou 140,0/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO a v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí.

            Z celkového počtu hlásených komplikácií – 195, boli najviac hlásené sinusitídy – 131. 

            V  3. k. t. 2018 bol v Prešovskom kraji z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO prerušený výchovno-vzdelávací proces v 1 kolektívnom zariadení – (okres Stará Ľubovňa). 

          Úmrtie na chrípku  nebolo hlásené.            

 

 Epidémie:

 

 Z každého okresu Prešovského kraja bol hlásený nulový výskyt ochorení.

 Vírusové hepatitídy:

 Z každého okresu Prešovského kraja bol hlásený nulový výskyt ochorení.

 

Prešov  19.1.2018