Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 42. kalendárny týždeň 2017

 

ARO a CHPO:

           

            V rámci Prešovského kraja došlo k miernemu poklesu chorobnosti v skupine ARO aj  CHPO                  v porovnaní s predchádzajúcim  kalendárnym týždňom.

42. k. t. 2017 bolo hlásených 5 690 ARO s chorobnosťou 1 528,3/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 6 172 ochorení s chorobnosťou 1 575,6/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 398 CHPO s chorobnosťou 106,9/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 441 ochorení s chorobnosťou 112,6/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO a v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí.

            Z celkového počtu hlásených komplikácií – 102, boli najviac hlásené sinusitídy - 51.

 

            Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bol v 42. k. t. 2017 v Prešovskom kraji prerušený výchovno-vzdelávací proces v 3 kolektívnych zariadeniach - 3x MŠ (okres Vranov n/T, okres Poprad, okres Kežmarok).

             Úmrtie na chrípku  nebolo hlásené. 

          

 Epidémie:

 

V okresoch Prešovského kraja epidemický výskyt ochorení nebol zaznamenaný.

 

Vírusové hepatitídy:

Z každého okresu Prešovského kraja bol hlásený nulový výskyt ochorení.

 

 

Prešov 20.10.2017