Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 3. kalendárny týždeň 2019

 

ARO a CHPO:                                                            

 

             V rámci Prešovského kraja došlo k nárastu chorobnosti v skupine ARO aj v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

             V  3. k. t. 2019 bolo hlásených 7 124 ARO s chorobnosťou 1 764,9/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 6 384 ochorení s chorobnosťou  1 601,3/100 000 obyvateľov).

             Z celkového počtu ARO bolo hlásených  586  CHPO s chorobnosťou 145,2/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 421ochorení s chorobnosťou 105,6/100 000 obyvateľov).

            Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO a v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí.

            Z celkového počtu hlásených komplikácií – 210, boli najviac hlásené sinusitídy – 131.

         

           V 3. k. t. 2019 bol v Prešovskom kraji z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO prerušený    výchovno-vzdelávací  proces v 12  kolektívnych  zariadeniach (6 MŠ, 6 ZŠ):

okres Bardejov                   - 2 MŠ, 2 ZŠ

okres Poprad                      - 1 MŠ, 2 ZŠ

okres Sabinov                    - 1 MŠ

okres Stará Ľubovňa          - 1 MŠ, 1 ZŠ

okres Vranov nad Topľou - 1 MŠ, 1 ZŠ.

 

           Úmrtie na chrípku  nebolo hlásené. 

 

 

Prešov 18.01.2019