Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji za 16. kalendárny týždeň 2018

 

ARO a CHPO:                

 

               V rámci Prešovského kraja došlo k poklesu chorobnosti v skupine ARO a v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.

V 16. k. t. 2018 bolo hlásených 4 627 ARO s chorobnosťou 1 136,8/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 4 901 ochorení s chorobnosťou

1 213,9/100 000 obyvateľov).

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 264 CHPO s chorobnosťou  64,9/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 419 ochorení s chorobnosťou 103,8/100 000 obyvateľov).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť v skupine ARO a v skupine CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine   0 - 5-ročných detí.

            Z celkového počtu hlásených komplikácií – 116, boli najviac hlásené sinusitídy – 73.

             V 16. k. t. 2018 nebol v Prešovskom kraji prerušený výchovno-vzdelávací proces z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO. 

Úmrtie na chrípku  nebolo hlásené. 

              

 

Prešov20.4.2018