Určovanie podmienok na výkon epidemiologicky závažných činností

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Určovanie podmienok na výkon epidemiologicky závažných činností v zmysle vyhl. č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.

Epidemiologicky závažná činnosť je taká činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku  a šírenia prenosných ochorení a môžu ju vykonávať osoby zdravotne a odborne spôsobilé.

  Epidemiologicky závažné činnosti sú :

-       práce pri manipulovaní  s požívatinami

-       práce v úpravovniach vody

-       práce pri obsluhe  vodovodných zariadení

-       práce pri výrobe liečiv

-       práce pri výrobe kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny

-       práce pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách

-       práce v prevádzkárňach  holičstva a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v masážnych erotických salónoch.

  Podľa charakteru epidemiologicky závažných činností  sa odborná spôsobilosť preukazuje :

 1.       dokladom o získaní vzdelania                      

 • lekárskej fakulte

 • farmaceutickej fakulte

 • fakulte zdravotníctva a sociálnej práce

 • veterinárnej fakulte

 • chemicko- technologickej fakulte

 • stavebnej fakulte- odbor vodné hospodárstvo a vodné stavby

 • fakulte so zameraní, na prácu v potravinárstve

 • strednej zdravotníckej škole

 • hotelovej škole

 • SŠ alebo OU zameranom  na prácu v potravinárstve, farmaceutickej výrobe

 • SPŠ - stavebnej odbor vodohospodárske stavby

 • SOU vodohospodárskom

 • SŠ alebo OU – študijný odbor kozmetička, kaderník

2.     osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonanie epidemiologicky  závažných činností vydaným príslušným orgánom na ochranu zdravia

Orgán na ochranu zdravia môže podľa konkrétnych podmienok rozhodnúť, že medzi epidemiologicky závažné činnosti patria aj iné druhy prác.

  Zdravotná spôsobilosť  preukazuje  osoba zdravotným preukazom, ktorý jej na základe vstupnej lekárskej prehliadky vydá ošetrujúci lekár.

Ak osoba bude krátkodobo pracovať v epidemiologicky  závažnej činnosti v detských táboroch  alebo iných sezónnych aktivitách, vydá ošetrujúci lekár zdravotný preukaz najviac na čas 2 mesiacov.

 

V prípadoch  krátkodobej práce v epidemiologicky závažnej činnosti nie je potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

  Ten, kto potrebuje pre výkon svojej činnosti preukázať sa osvedčením o odbornej spôsobilosti, získa ho po úspešne absolvovanej skúške pred skúšobnou komisiou, ktorú zriadil orgán na ochranu zdravia. Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ako aj vydanie osvedčenia na vykonanie tejto odbornej činnosti sa spoplatňuje podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a to kolkové známky v hodnote : podanie žiadosti 500,- Sk a vydanie osvedčenia 200,- Sk. Skúška má písomnú alebo ústnu formu, spôsob vykonania skúšky určuje predseda komisie. Podrobnosti o vykonaní skúšky upravuje skúšobný poriadok.

 

  Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti sa podáva na RÚVZ a musí obsahovať: meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o predchádzajúcej praxi a pracovné zaradenie alebo činnosti, ktorú má žiadateľ vykonávať.

 

A. Okruh znalostí na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie   epidemiologicky závažných činností :

 • v potravinárstve

 • pri manipulácii s požívatinami

 • pri stravovaní detí.

1.) Základné hygienické požiadavky na predaj potravín

     Základné hygienické požiadavky na skladovanie, manipuláciu a uvádzanie  do obehu potravín.

     Základné hygienické požiadavky na označovanie potravín a klamlivá reklama.

     Základné hygienické požiadavky na osobnú a prevádzkovú hygienu.

     Potravinový kódex

     Kozmetické výrobky – základné hygienické požiadavky na predaj, značenie a skladovanie. 

 

2.) Sanitačný program.

     HACCP

     Základné hygienické požiadavky na stravovacie prevádzky.

     Základné hygienické požiadavky na nakladanie s odpadmi.   

 

3.) Legislatíva. 

      Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí.

      Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z o potravinách .

      Vyhláška č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.

      Vyhláška č. 151/2004 o požiadavkách na pitnú vodu.

 

4.) Epidemiologicky závažné činnosti – definícia.

      Proces vzniku a šírenia nákaz.

      Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

      Protiepidemické opatrenia, prevencia, profylaxia.

      Prenosné ochorenia, klinické prejavy, liečba.

 

 5.) Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.

      Kontrola prevádzkovej hygieny.                                  

 

 B. Okruh znalostí na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie   epidemiologicky závažných činností :

 •  starostlivosti o ľudské telo

 

1.)  Zariadenia starostlivosti o ľudské telo – definícia, druhy.

       Stavebno - technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie     zariadenia.

       Špecifické, osobitné hygienické požiadavky na jednotlivé druhy zariadení.

       Starostlivosť o čistotu prevádzky.

       Manipulácia s bielizňou.

       Zdravotné riziká a súvisiace špecifiká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo.

       Náležitosti prevádzkového poriadku.

 

 2.)  Legislatíva. 

       Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí.

       Vyhláška č. 708/2002 o hygienických  požiadavkách na zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky

       závažné činnosti

       Vyhláška č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam. 

 

3.)  Epidemiologicky závažné činnosti – definícia.

       Proces vzniku a šírenia nákaz.

       Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

       Protiepidemické opatrenia, prevencia, profylaxia.

       Prenosné ochorenia, klinické prejavy, liečba.  

 

4.)  Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.

       Kontrola prevádzkovej hygieny.                                 

       Očista a dekontaminácia rúk, pracovných nástrojov a pomôcok.

       Sterilizácia.

C. Okruh znalostí na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie  epidemiologicky závažných činností : 

 • v úpravniach vôd a pri obsluhe vodovodných zariadení

 1.)  Základné pojmy a definície používané vo vodárenstve pri výkone štátneho zdravotného dozoru.

       Všeobecné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na pitnú vodu, resp. na vodu na kúpanie

       Zdravotno – hygienické aspekty vybraných procesov úpravy vody a dezinfekcia vody.

       Zdravotné riziká z vody.

       Poruchy v dodávke vody a obnovenie jej dodávky.

       Kontrola kvality vody.

       Náležitosti prevádzkového poriadku.

 

 2.) Legislatíva. 

       Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí.

       Vyhláška č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.

       Vyhláška č. 151/2004 o požiadavkách na pitnú vodu.

       Vyhláška č. 146/2004 o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská. 

 

3.)  Epidemiologicky závažné činnosti – definícia.

       Proces vzniku a šírenia nákaz.

       Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

       Protiepidemické opatrenia, prevencia, profylaxia.

       Prenosné ochorenia, klinické prejavy, liečba.  

 

4.)  Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.

       Kontrola prevádzkovej hygieny.                                 

 

S K Ú Š O B N Ý     P O R I A D O K   

1.     Na prijatie rozhodnutia skúšobnej komisie pri skúškach je potrebná prítomnosť predsedu alebo jeho zástupcu a najmenej ďalších dvoch členov komisie; uznáša sa väčšina hlasov. 

2.      Pred začatím skúšky overí skúšobná komisia totožnosť účastníka skúšky. 

3.     Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý zodpovedá za jej jednotný a vecne správny postup pri skúškach a za objektívne posudzovanie odpovedí uchádzačov. 

4.      Predseda skúšobnej komisie je zodpovedný za riadne vedenie dokumentácie o skúškach. 

5.      Predseda skúšobnej komisie je oprávnený rozhodovať o sporných otázkach súvisiacich so skúškami. 

6.     O vylúčení účastníka skúšky zo skúšky, o prerušení skúšky a o lehote pre opakovanie skúšky rozhoduje predseda. 

7.     Po skončení skúšky  skúšobná komisia

a)      zhodnotí výsledok  skúšky,

b)      zaznamená  priebeh a výsledok skúšky do záznamu o skúške, ktorý zostane v dokumentácii komisie,

c)      oboznámi uchádzača s hodnotením. 

 

8.      Hodnotenie skúšky

a)     skúška sa hodnotí stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“,

b)     účastník skúšky, ktorý v priebehu skúšky od nej odstúpil, bol zo skúšky vylúčený, prípadne vlastnou vinou prerušenú skúšku nedokončil, je hodnotený stupňom „nevyhovel“,

c)     pokiaľ účastník skúšky pri odstúpení od skúšky preukáže, že bol tak nútený urobiť zo závažných dôvodov, zaznačí to predseda komisie do záznamu o preskúšaní a odporučí uchádzačovi, aby skúšku vykonal v náhradnom termíne; takýto prípad sa považuje za prerušenú skúšku. 

9.   O úspešne vykonanej skúške vydá orgán na ochranu zdravia najneskôr do 15 dní           odo dňa vykonania skúšky osvedčenie. Osvedčenie sa vyhotovuje dvojmo, pričom jedno vyhotovenie (originál) sa vydá účastníkovi skúšky a druhé vyhotovenie je súčasťou dokumentácie orgánu na ochranu zdravia.