Európsky imunizačný týždeň – EIW 2018

 

 

 

                                                            

 

 

 

            Slovenská republika sa aj v tomto roku prostredníctvom aktivít realizovaných Úradom verejného zdravotníctva a jednotlivých Regionálnych úradov verejného zdravotníctva zapája do kampane Európsky imunizačný týždeň (EIW). Iniciatívu EIW vedie a koordinuje Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EUROPE).

 

Termín tohtoročného EIW je 23. – 29. apríl 2018.

 

            Kampaň sa realizuje s cieľom zvýšiť povedomie širokej verejnosti o význame očkovania pre zdravie jednotlivca i populácie.

 

SLOGAN EIW 2018:

„OČKOVANIE JE PRÁVO JEDNOTLIVCA,

ALE SÚČASNE JE SPOLOČNOU ZODPOVEDNOSŤOU.“

 

Očkovanie patrí medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia proti vybraným prenosným ochoreniam, proti ktorým je očkovanie dostupné. Očkovaním, zabezpečením kolektívnej ochrany sa chránia aj osoby, u ktorých očkovanie nebolo realizované, či už vzhľadom na vek, resp. zdravotné dôvody (zdravotné kontraindikácie).

V súčasnosti je v Slovenskej republike zavedené povinné pravidelné očkovanie proti desiatim prenosným ochoreniam a to proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, rubeole, parotitíde a  invazívnym pneumokokovým infekciám. Po období, kedy Slovenská republika patrila medzi krajiny s najvyššou úrovňou zaočkovanosti 98% - 99%, v posledných  rokoch sledujeme postupne klesajúci trend zaočkovanosti a to najmä v dôsledku odmietania očkovania a antivakcinačných aktivít. Na Slovensku sa tento trend prejavuje na všetkých úrovniach, zníženie zaočkovanosti pod 95% najmä na krajskej, výrazne na okresnej úrovni. Na úrovni Prešovského kraja sa zaočkovanosť pohybovala v rozsahu od 95,2% do 98,6%. Na okresnej úrovni nižšia ako 95% úroveň zaočkovanosti bola zaznamenaná v 3 okresoch, medzi ktoré patril aj okres Prešov, kde bola zaočkovanosť nižšia ako 95% zaznamenaná v 8 sledovaných povinných očkovaniach detí.

Postupné znižovanie úrovne zaočkovanosti, teda aj tzv. kolektívnej ochrany, výrazná migrácia obyvateľstva aj do krajín s výskytom ochorení ako napr. osýpky, mumps, ktoré sa vďaka systematickému očkovaniu na Slovensku už nevyskytovali, môže viesť ku  zavlečeniu týchto ochorení a ich možnému následnému šíreniu. Z týchto dôvodov má zapojenie sa Slovenska do tejto kampane svoje opodstatnenie.

            Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je pre verejnosť zriadená poradňa očkovania, ktorá nielen počas týždňa venovaného propagácii očkovania poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti ochorení preventabilných očkovaním. Konzultácie sa poskytujú buď telefonicky alebo osobne po telefonickom dohovore na           tel. čísle: 051/7580345.