V ý z v a

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti 

Svetového dňa vody

 

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v rámci propagácie Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov okresov Prešov a Sabinov, že v roku 2018 bude 21. marca 2018 na požiadanie bezplatne poskytnuté orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody a odborné poradenstvo v oblasti otázok o zdravotnej neškodnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vyšetrenie bude zamerané na ukazovatele kvality pitnej vody - dusičnany a dusitany. Bezplatné vyšetrenie sa týka len vzoriek  prinesených dňa 21. marca 2018 z individuálneho vodného zdroja - studne (nie z verejného vodovodu).

 

Odber vzorky vody

Vzorku vody je potrebné:

·         odobrať v deň vyšetrenia (21. 03. 2018) do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná)

·         priniesť na RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov v množstve minimálne ½ litra v čase od  800 do 1330 hod.

 

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov je možné dohodnúť túto službu v rámci platených služieb RÚVZ so sídlom v Prešove v zmysle platných zásad. Ak máte záujem o ďalšie informácie o Svetovom dni vody, odporúčame využiť voľné dostupné a využiteľné materiály na http://www.worldwaterday.org/. Tento rok je témou Svetového dňa vody na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov - Príroda pre vodu.

 

Odborné konzultácie a informácie vrátane orientačného vyšetrenia vzoriek prinesenej pitnej vody budú záujemcom v uvedený deň poskytnuté osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,  Hollého 5, Prešov alebo telefonicky u odborných pracovníkov oddelenia hygieny životného prostredia:

 

Ing. Tatiana Miščíková, č. tel. 7580313

Ing. Adriana Hrabčáková, č. tel. 7580346

Mgr. Iveta Germušková, č. tel. 7580318

Zlatica Polláková, č. tel. 7580318

Melisa Krajníková, č. tel. 7580318

         Stanislav Mikluš, č. tel. 7580346