1. decembrový deň je Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) vyhlásený za Svetový deň boja proti AIDS. Cieľom tohto dňa je už od roku  1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS spôsobeného rozšírením infekcie vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším verejno-zdravotníckym problémom. Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS a teda aj tohto svetového dňa je červená stužka. Témou Svetového dňa boja proti AIDS 2017 „Rigth to health“ a sloganom „Everybody counts“  SZO zdôrazňuje prístup k bezpečnej, efektívnej, kvalitnej a dostupnej liečbe, diagnostike ako aj prístup ku zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorí ju potrebujú.

                Podľa svetovej zdravotníckej organizácie ku koncu roka 2016 žilo celosvetovo 36,7 milióna ľudí s infekciou HIV, z nich u 20,9 milióna je zabezpečená antiretrovírusová liečba.

            Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. V období od 1.1.2017 do 31.10.2017 bolo u občanov SR diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 58 nových prípadov HIV infekcie, zároveň bolo diagnostikovaných aj 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 1 úmrtie  pacienta s HIV infekciou v štádiu AIDS.      

            Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v  roku 1985 do 31.10.2017 bolo  registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 814  prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 717 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U  104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,8% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji. V Prešovskom kraji evidujeme 36 prípadov infekcie vírusom HIV, z toho v 5 prípadoch došlo k prechodu infekcie do štádia AIDS.

             Problematike prevencie HIV/AIDS sa Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove sa venuje celoročne, nielen v tento deň.   V rámci prevencie HIV/AIDS je na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v  prevádzke telefonická linka prevencie HIV/AIDS, zriadená je aj Poradňa prevencie HIV/AIDS, kde sa okrem anonymných odberov biologického materiálu na vyšetrenie HIV protilátok vykonáva aj poradenstvo, v ktorom poskytujeme základne informácie o prenose infekcie HIV, klinických príznakoch, priebehu infekcie, možnostiach diagnostiky, liečby  a prevencie nákazy. Odbery vykonáva RÚVZ so sídlom v Prešove ako jediný v rámci RÚVZ Prešovského kraja. Na vyšetrenie sa odporúča prísť minimálne 3 mesiace po rizikovej udalosti. Od 1.1.2017 do 31.10.2017 bolo v rámci poradne realizovaných 27 odberov biologického materiálu na vyšetrenie anti HIV protilátok, z toho 23 u mužov a 4 u žien vo vekovom rozmedzí od 17 do 56 rokov. Najčastejším dôvodom záujmu o  vyšetrenie bola prítomnosť rizikovej situácie, najčastejšie nechránený pohlavný styk.

 

Oddelenie epidemiológie, RÚVZ so sídlom v Prešove