Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) a je určený práve   na 1. decembrový deň.  Cieľom tohto dňa je už od roku  1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS, spôsobeného rozšírením infekcie vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším verejnozdravotníckym problémom. Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS a teda aj tohto svetového dňa je červená stužka. Témou Svetového dňa boja proti AIDS v roku 2016 je „Hands up for HIV prevention“, čo predstavuje skúmanie rôznych aspektov prevencie HIV vo vzťahu k špecifickým skupinám (mladé dievčatá a ženy, riziková populácia a ľudia žijúci s HIV infekciou).

                Podľa svetovej zdravotníckej organizácie ku koncu roka 2015 žilo celosvetovo 36,7 milióna ľudí s infekciou HIV, z nich u 18,2 milióna je zabezpečená antiretrovírusová liečba.

            Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v  roku 1985 do 30.9.2016 bolo  registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 876 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 736  prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 644 vyskytlo u mužov a 92 u žien. U  93 osôb (80 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 62 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 48 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,2% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,5% infekcií, 2,2% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji. V Prešovskom kraji evidujeme 33 prípadov infekcie vírusom HIV, z toho v 4 prípadoch došlo k prechodu infekcie do štádia AIDS.

            Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. V období od 1.1.2016 do 30.9.2016 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV infekcie, zároveň bolo diagnostikovaných aj 6 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), hlásené boli 3 prípady úmrtí pacientov s HIV infekciou. Zo 65 nových prípadov HIV infekcie boli 3 diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike.

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove sa venuje problematike prevencie HIV/AIDS celoročne, nielen v tento deň.   V rámci prevencie HIV/AIDS je na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove zriadená Poradňa prevencie HIV/AIDS, kde sa okrem anonymných odberov biologického materiálu na vyšetrenie HIV protilátok vykonáva aj poradenstvo, v ktorom poskytujeme základne informácie o prenose infekcie HIV, klinických príznakoch, priebehu infekcie, možnostiach diagnostiky, liečby  a prevencie nákazy. Odbery vykonáva RÚVZ so sídlom v Prešove ako jediný v rámci RÚVZ v Prešovskom kraji. Na vyšetrenie sa odporúča prísť minimálne 3 mesiace po rizikovej udalosti. Súčasne s činnosťou Poradne prevencie HIV/AIDS je v prevádzke telefonická linka prevencie HIV/AIDS

 

Oddelenie epidemiológie, RÚVZ so sídlom v Prešove