Európsky imunizačný týždeň – EIW 2016

            V roku 2016 sa Slovenská republika podobne ako po iné roky, zapája do kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW pravidelne od roku 2005, v mesiaci apríl vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a Regionálny úrad pre Európu (WHO/EUROPE). Aktivity sú realizované pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky a Kancelárie WHO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Termín tohtoročného EIW je 24. -  30. apríl 2016.

 

            Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej z najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení.

 

Heslo EIW:

„Vyplňme medzeru v imunizácii“/„Close the imunization gap“.

 

            Prenosné ochorenia predstavujú v každej krajine výskytu vážny zdravotnícky, ekonomický a sociálny problém. Zavedenie očkovania za posledných 30 rokov prinieslo výrazné benefity v oblasti výskytu ochorení preventabilných očkovaním. Príkladom je zníženie výskytu osýpok až o 90%. Vďaka fungujúcim imunizačným programom v 53 členských štátoch je toho času Európsky región k dosiahnutiu eliminácie osýpok a rubeoly bližšie, ako kedykoľvek predtým. Napriek uvedeným skutočnostiam je nevyhnutné venovať tejto problematike pozornosť i naďalej, čo je cieľom aj tohtoročnej kampane.

V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním v štyridsiatych rokoch minulého storočia. V roku 1986 bol prijatý Národný imunizačný program SR, ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. V súčasnosti je v Slovenskej republike zavedené povinné pravidelné očkovanie proti desiatim prenosným ochoreniam a to proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, osýpkam, rubeole, parotitíde a  invazívnym pneumokokovým infekciám. Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybuje na úrovni 93,9 % až 98,1 %. V porovnaní                 s predchádzajúcim obdobím klesla zaočkovanosť pri všetkých druhoch pravidelného povinného očkovania, z toho dôvodu má zapojenie sa SR do kampane svoje opodstatnenie.

Do kampane sa každoročne zapája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva           so sídlom v Prešove, kde je pre verejnosť zriadená poradňa očkovania, ktorá nielen počas týždňa venovaného propagácii očkovania poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti ochorení preventabilných očkovaním. Konzultácie sa poskytujú buď telefonicky alebo osobne po telefonickom dohovore na tel. čísle: 051/7580345.