REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 SO SÍDLOM V PREŠOVE

ul. Hollého č. 5, 080 01 Prešov

 

                                                                                                             

 

OZNÁMENIE

 

 

Dňa 21. 12. 2015 o  9,00 hod. v zasadačke na RÚVZ so sídlom v  Prešove sa uskutoční skúška odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska a pohrebnej služby.

 

Potrebné je priniesť si so sebou kópiu „Osvedčenia“ – doklad o absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni overený u notára resp. na matrike,  kolkové známky v hodnote 30 Eura za vykonanie skúšky pred komisiou a 20 Eura za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle  zákona  NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, občiansky preukaz a pero.

     Rozsah vedomostí:

znalosti z občianskeho, obchodného, trestného, pracovného práva a ďalšie právne predpisy súvisiace  s výkonom prevádzkovania pohrebiska a pohrebnej služby a to:

  • zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a  súvisiace právne predpisy

  • zásady prevencie prenosných ochorení pre jednotlivé druhy činností

  • zásady dekontaminácie, sanitárneho režimu  pre jednotlivé druhy činností

 

Samotnej skúške musí predchádzať odborná príprava v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni. Vedomosti je možné doplniť samoštúdiom (viď. internetová stránka: jaspi.justice.gov, www.zbierka.sk).

 

Záujemca o skúšku sa môže prihlásiť poštou, faxom alebo elektronicky. Ak sa záujemca o skúšku dostaví priamo na skúšku bez predchádzajúceho prihlásenia, je mu umožnené vykonanie skúšky len ak nie je naplnený maximálny počet prihlásených uchádzačov. Maximálny počet prihlásených uchádzačov na jeden termín je 20.

 

 

 

 

 

                                                                                         MUDr. Jozef Krak, MPH

                                                                                       predseda skúšobnej komisie