OSHA

 Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská „Spolupráca pri prevencii rizík“

 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vykonáva svoju kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík. Táto kampaň poukazuje na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Kampaň sa zameriava na:

  • prevenciu rizík,

  • riadenie rizík,

  • podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík,

  • podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom znižovať riziká.

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  pripravil  Deň otvorených dverí Odboru preventívneho pracovného lekárstva, ktorý sa uskutoční  dňa 27. októbra 2015 od 8:00 hod. do 15:00 hod. na Hollého ul. č. 5 v Prešove.

 

Zamestnanci úseku preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať individuálne konzultácie odbornej aj laickej verejnosti v problematike ochrany zdravia pri práci.