10. október – Svetový deň duševného zdravia

 

   Svetový deň duševného zdravia vyhlasuje každoročne Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO. Cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Heslom Svetového dňa duševného zdravia pre rok 2015 je „Dôstojnosť pre duševné zdravie.“

   Podľa svetových štatistík duševnými poruchami trpí asi 450 miliónov ľudí a WHO predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií v psychiatrických ambulanciách bolo v SR v roku 2013 vyšetrených 373 220 pacientov, z nich 57% tvorili ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32% vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy(26% vyšetrených osôb). Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú do psychiatrických ambulancií patrí aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s celkovým počtom 59 399 vyšetrených osôb.

   Z pohľadu verejného zdravotníctva je potrebné upriamiť pozornosť na prepojenosť telesného a duševného zdravia, na rovnocennosť v starostlivosti o zdravie telesné ale aj o zdravie duševné. Pre udržanie dobrého zdravia je potrebná vnútorná vyrovnanosť. Zároveň vnútorná pohoda závisí nielen od fyzického stavu a sociálneho prostredia, ale najmä od vzťahov medzi ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské, priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvládaní chronických ochorení.