Oznam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove podľa § 9 ods. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie oznamuje, že dňom 17. júla 2015 bolo vydané opatrenie, spočívajúce v zákaze kúpania vo vodnej nádrži Delňa, z dôvodu, že odobraté vzorky vody z vodnej nádrže Delňa nevyhovujú kritériám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku. Uvedený nedostatok môže mať bezprostredne za následok  riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí, pretože kúpanie sa vo vode, ktorá nie je vhodná na kúpanie predstavuje značné epidemiologické riziko ohrozenia zdravia ľudí a vznik a šírenie sa infekčných ochorení.