Informácia pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania

-  zber  a manipulácia s kuchynským biologickým  odpadom –

upozornenie

 

     Prevádzkovateľ ZSS  ako pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu zodpovedá za konečné          zneškodnenie odpadu (§ 19 ods.2 zákona č. 223/2001 Z. z.). Zodpovednosť za ďalšiu manipuláciu s odpadom preberá na základe zmluvy alebo iného dokladu obchodník, sprostredkovateľ alebo iná osoba oprávnená  jeho prevzatiu v zmysle zákona o odpadoch Subjekt, ktorému bol odpad odovzdaný, sa stane zodpovedným za odpad a vzťahujú sa na neho všetky povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v zákone o odpadoch

     Podľa  § 8 vyhl. MŽP SR č. 300/2013 Z.z.,  držiteľ odpadu – prevádzkovateľ ZSS je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním bez ohľadu na ich množstvo. Hlásenie sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému okresnému úradu, odboru životného prostredia.... do 31.1. nasledujúceho roka.

 

Čo s tým?

Upozornenie pre prevádzkovateľov ZSS:

 

     v zariadeniach, kde tento odpad vzniká (t. j. všade tam, kde sa potraviny upravujú – čistia, spracovávajú alebo porciujú alebo podávajú) je povinný  každý prevádzkovateľ na hlásení o vzniku odpadu, ktoré je súčasťou vyhl. MŽP SR č. 300/2013 Z.z  (príloha č. 8)  podať oznámenie do 31.1. 2015.

Evidenciu je povinný viesť na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7 citovanej vyhlášky (§7vyhl. MŽP SR č. 300/2013 Z.z.).