Oznam o platení správnych poplatkov

 

S účinnosťou od 30. decembra 2014 je možné platiť správne poplatky za úkony uskutočňované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove výhradne na pošte, prostredníctvom e-kolku. Horná časť potvrdenia sa nalepí sa príslušné podanie, dolná časť  - kontrolný ústrižok nalepí správny orgán na hárok spotreby.

V súčasnosti nie je možné platiť správne poplatky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v hotovosti, pretože správny orgán nemá na to vytvorené podmienky (§ 7 ods. 1 zák. č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).