červená stužka

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS. Ľudia z celého sveta si ho každoročne pripomínajú v prvý decembrový deň. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, o možnostiach jeho prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom svetového dňa AIDS je červená stužka. Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.

 

Témou tohto ročníka je „Closing the gap in HIV prevention and treatment“, čiže snaha o odstránenie nedostatkov v oblasti prevencie a liečby HIV.

Toto ochorenie v súčasnosti predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2013 na svete asi 35 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 2,1 milióna novoinfikovaných osôb. Takmer 70 % infikovaných osôb žije v oblasti Subsaharskej Afriky. Zaznamenaných bolo približne 1,5 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2013 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená u takmer u 8 miliónov ľudí žijúcich s HIV, z tohto počtu bolo 740 000 detí.

V krajinách Európskej únie bolo v roku 2012 hlásených 29 381 prípadov HIV, čo predstavuje incidenciu 5,8 na 100 000 obyvateľov. Najviac prípadov bolo zaznamenaných v Estónsku, Lotyšsku, Belgicku, Veľkej Británii a Luxembursku. Najmenej prípadov bolo hlásených v Slovenskej republike a Chorvátsku. V roku 2012 bolo zaznamenaných 4 313 prípadov AIDS, čo predstavovalo incidenciu 0,8 na 100 000 obyvateľov. Najviac prípadov bolo hlásených v Lotyšsku, Estónsku, Portugalsku a Španielsku.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.9.2014 bolo zaznamenaných 704 prípadov s HIV (občania SR a cudzinci). Z 577 prípadov u občanov SR sa 498 vyskytlo u mužov a 79 u žien. U 76 osôb (65 mužov, 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Zaznamenaných bolo 53 úmrtí ľudí s HIV (z toho 41 v štádiu AIDS). Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV. Od 1.1.2014 do 30.9.2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV. 

V rámci prevencie HIV/AIDS je na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove zriadená Poradňa prevencie HIV/AIDS, kde sa okrem anonymných odberov biologického materiálu na vyšetrenie HIV protilátok vykonáva aj poradenstvo, v ktorom poskytujeme základne informácie o AIDS, prenose nákazy, klinických príznakov, priebehu infekcie, možnostiach diagnostiky, liečby  a prevencie nákazy. Odbery vykonáva RÚVZ so sídlom v Prešove ako jediný v rámci RÚVZ v Prešovskom kraji. Na vyšetrenie sa odporúča prísť minimálne 3 mesiace po rizikovej udalosti. Súčasne s činnosťou Poradne prevencie HIV/AIDS je v prevádzke telefonická linka prevencie HIV/AIDS

 

Mgr. Mária Lišková, oddelenie epidemiológie,  RÚVZ so sídlom v Prešove