Európsky imunizačný týždeň –EIW 2014

http://www.euro.who.int/__data/assets/image/0006/98646/eiw-logo-eng.gif

Európsky imunizačný týždeň (EIW) je kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje od roku 2005 európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO).

Slovenská republika sa tento rok už po ôsmykrát zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 22.4 do 26.4.2014. Cieľom realizácie tejto kampane je šírenie kľúčového odkazu, že očkovanie každého dieťaťa je nevyhnutné na predchádzanie ochoreniam a na ochranu života. Slogan „ Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“ pomáha šíriť tento odkaz naprieč celým Euroregiónom Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Zámerom je zvýšenie zaočkovanosti  prostredníctvom zlepšovania povedomia o význame očkovania. Témou tohto ročníka EIW je „Očkovanie pre život“. Aktivity v euroregióne SZO sa majú zamerať na všetky vekové skupiny. Aktivity EIW sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Úrad verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácií aktivít EIW participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.    

Očkovanie stále patrí k významným a účinným spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním v štyridsiatich rokoch minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním SZO prijatý Národný imunizačný program SR, ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je však zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. SZO preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie dosiahnutie minimálne 95 % zaočkovanosti.

V Slovenskej republike je zavedené povinné pravidelné očkovanie proti desiatim prenosným ochoreniam a to proti detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke, mumpsu a  pneumokokovým invazívnym infekciám. Priemerná celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 98%.

 V poslednej dobe rezonuje v našej spoločnosti téma odmietanie povinného očkovania  a uplatňuje sa značný vplyv antivakcinačných skupín, ktoré spochybňujú význam a dôležitosť očkovania. Z toho dôvodu sa zaznamenáva nárast v počte odmietnutí očkovania rodičmi detí. Výsledkom je pokles zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí v poslednom období, ktorý sa podľa jednotlivých druhov očkovania pohybuje v rozpätí od 0,3 až do 0,9 %. Pokračovanie tohto negatívneho trendu by mohlo spôsobiť návrat závažných ochorení.  

Zapojením sa do kampane EIW sa Slovenská republika pridáva k myšlienke zdôrazňovania významu očkovania, ktoré je dôležité nielen v detskom veku, ale počas celého života.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je zriadená poradňa očkovania, ktorá nielen počas týždňa venovaného propagácii očkovania poskytuje konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním. Konzultácie sa poskytujú buď telefonicky alebo osobne po telefonickom dohovore na tel. čísle: 051/7580345.