SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA - 7. APRÍL 2014
 

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) – World Health Organization (WHO) bola založená 7. apríla 1948 ako špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov (OSN). Podľa Ústavy je hlavnou úlohou SZO pomáhať vládam pri podpore, ochrane a rozvoji zdravia svojich obyvateľov za aktívnej účasti širokej verejnosti. 7. apríl – deň vzniku SZO – si celý svet každý rok pripomína ako Svetový deň zdravia.

Definícia zdravia podľa SZO: Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva. Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status má právo na používanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a kvality zdravia.

Kancelária WHO na Slovensku bola zriadená v roku 1994. Jej úlohou je sprostredkovať informácie a dohliadať na plnenie programov spolupráce medzi WHO a SR, poskytovať alebo sprostredkovať odbornú pomoc pri riešení problémov súvisiacich so zdravím, pomáhať pri všestrannom rozvoji, podpore a obnove zdravia.

Pri tejto príležitosti sa dňa 7. 4. 2014 v čase od 7,30 hod. do 11,00 hod . uskutoční v Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove Deň otvorených dverí. Záujemcovia o biochemické vyšetrenie (zistenie hodnôt cholesterolu, cukru, tukov v krvi), zmeranie tlaku krvi, zistenie BMI a u fajčiarov aj hodnoty CO a % COHb, sa môžu v termínoch 3. – 4. 4. 2014 objednať telefonicky na t. č. 051/7580333 alebo 051/7580368. Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove