V ý z v a

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pri príležitosti 

 

Svetového dňa vody

 

22. marec - Svetový deň vody je každoročne využívaný na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o vode a tiež na mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia s vodou. Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí v decembri  1992 v Rio de Janeire rezolúciou A/RES/47/193. Členské štáty OSN boli vyzvané, aby v tento deň vyvíjali aktivity, organizovali semináre, prednášky, výstavy, okrúhle stoly a publikovali informačné materiály s problematikou zachovania a rozvoja vodných zdrojov. Od roku 1993 si ho pripomíname u nás i na celom svete v aktuálnych témach s problematikou vody.  

Témou Svetového dňa vody v roku 2015 je „Voda a udržateľný rozvoj", ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života. 

Obyvatelia budú mať možnosť oboznámiť sa s problematikou zdravotne nezávadnej pitnej vody a bude im poskytnuté odborné poradenstvo v oblasti pitnej vody, jej významu pre zdravie človeka, zdravotnej neškodnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie obyvateľstva, problematiky úpravy pitnej vody a ochrany vlastného vodného zdroja. Ak máte záujem o ďalšie informácie o Svetovom dni vody, odporúčame využiť voľné dostupné a využiteľné materiály na http://www.unwater.org/worldwaterday.

 

Odborné konzultácie a informácie budú záujemcom poskytnuté 23. 03. 2015 osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,  Hollého 5, Prešov alebo telefonicky u odborných pracovníkov odboru životného prostredia:

  • Ing. Tatiana Miščíková, č. tel. 7580313

  • Ing. Adriana Hrabčáková, č. tel. 7580346

  • Stanislav Mikluš, č. tel. 7580346

  • Mgr. Iveta Germušková, č. tel. 7580318

  • Zlatica Polláková, č. tel. 7580318

  • Melisa Krajníková, č. tel. 7580318

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

 

nebude poskytovať 

 

bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek prinesenej pitnej vody.

 

 

     Ing. Jana Mýtniková, MPH

                                                                                         regionálna hygienička