Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík“

 

 Kampaň zdravé pracoviská 2012 – 2013 s názvom Spolupráca pri prevencii rizík má za  úlohu    podporiť    spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších  zúčastnených strán na

zlepšovaní bezpečnosti   a ochrany zdravia.

Kampaň koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu  zdravia pri práci (EU – OSHA).

Kampaň   zdravé pracoviská 2012 – 2013 je   decentralizovaná a je určená na podporu spolupráce vnútroštátnych orgánov, spoločností, organizácií, manažérov, zamestnancov a ich

zástupcov, ako aj ďalších zúčastnených strán, v záujme zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia  na pracovisku.

 

Kampaň sa zameriava na:

  • prevenciu rizík,

  • riadenie rizík,

  • podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík,

  • podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán  s manažérmi s cieľom znižovať riziká.

Od 21. októbra 2013 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove Hollého ul. č. 5  dňa 22. 10. 2013 v čase od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. uskutoční Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík“. Pracovníci odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie budú poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov ale aj zamestnancov v otázkach:

  •  právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia,

  • obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia

  • a ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by mali byť významnou súčasťou každodennej  prevádzky všetkých podnikov, veľkých aj malých. Ak sa neriadi bezpečnosť a ochrana zdravia, ani podnik ako celok sa neriadi efektívne. Systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sú navrhnuté tak, aby dokázali identifikovať a minimalizovať riziká na pracovisku. Účinnosť týchto systémov ovplyvňuje aj výkon podniku, a to buď negatívne, ak sú ťažkopádne či byrokratické alebo pozitívne, ak sú dobre navrhnuté a fungujú efektívne. Ak sa má dosiahnuť pozitívny výsledok, systémy BOZP musia fungovať hladko, v súlade – nie v rozpore – s celkovým riadením podniku a plnením výrobných cieľov a termínov. Vzhľadom na to je dôležité mať na pamäti, že zamestnávatelia majú zákonnú (a aj morálnu) povinnosť zabezpečiť ochranu bezpečnosti a zdravia svojich zamestnancov ako aj externých zamestnancov alebo ich zástupcov a musia im umožniť účasť na diskusiách o bezpečnosti a ochrane zdravia.