OSHA

  

Európska kampaň EU-OSHA – Zdravé pracoviská

„Spolupráca pri prevencii rizík

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju novú dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík. Nová kampaň pre roky 2012 – 2013 poukazuje na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kampaň sa zameriava na:

  • prevenciu rizík,

  • riadenie rizík,

  • podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík,

  • podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom znižovať riziká.

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  pripravil  „Deň otvorených dverí Odboru preventívneho pracovného lekárstva, ktorý sa uskutoční  dňa 22. októbra 2013 od 8:00 hod. do 15:00 hod. na Hollého ul. č. 5 v Prešove.

Zamestnanci Odboru preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať individuálne konzultácie odbornej aj laickej verejnosti  v problematike ochrany zdravia pri práci.