Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 377/2004 Z .z.  o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

            Nakoľko súčasný právny stav nevytváral dostatočné podmienky na ochranu nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia, ktorému sú nefajčiari vystavení, bola dňa 16. mája 2013 NR SR schválená novela zákona 377/2004.

            V novele zákona sa upresňuje definícia škodlivých látok aj na látky, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch, ktoré neobsahujú tabak  a sú určené na fajčenie:

škodlivé látky sú látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa v tabakových výrobkoch alebo v ich dyme a dechte alebo vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.

Za zariadenie spoločného stravovania sa považuje také zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov.  Doteraz sa musel pokrm v takomto zariadení aj vyrobiť.

Spresňuje sa definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak a ktorých spôsob užívania je fajčenie: „výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, sú všetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob užívania je fajčením“.

Zavádza sa definícia obchodného domu: „obchodný dom je vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestor určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov“.

Zakazuje sa fajčenie „v obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikli do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťoval verejné priestory obchodných domov.

Menia sa dodatočné textové varovné označenie na spotrebiteľskom balení v súlade so zmenou Európskej legislatívy.

Zvyšuje sa výška pokuty, ak právnická osoba a podnikateľ nezabezpečí dodržiavanie zákazov fajčenia z minimálnej výšky 331 eura na 500 eur. Maximálna výška pokuty sa zvyšuje z úrovne 3 319 eur na 15 000 eur.

Slovenská obchodná inšpekcia bude na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného zástupcu maloletej osoby oprávnená vykonať kontrolu dodržiavania zákazu predaja a povinnosti odopretia predaja podľa osobitného predpisu za prítomnosti maloletej osoby.

 

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013.   

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Prešove

oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu