RÚVZ so sídlom v Prešove, oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu, uskutočnilo v rámci „Svetového dňa bez tabaku“ deň otvorených dverí v Poradni zdravia a Poradni na odvykanie od fajčenia. Stredoškolákom bolo hovorené o zdravom životnom štýle a činnosti poradní.

      Ďalšou aktivitou bola dňa 31. 5. 2013 kampaň zameraná na nebezpečenstvo fajčenia tabaku,  ktorá sa konala v priestoroch železničnej stanice v Prešove. Fajčiarom bol meraný CO vo vydychovanom vzduchu, % COHb,  tlak krvi  a poskytnuté poradenstvo ako zanechať  závislosť od tabaku.