VYZVI SRDCE K POHYBU – 2013 

 

            Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie WHO na Slovensku. Do tejto kampane sa zapojil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

            Nedostatok pohybovej aktivity sa významnou mierou podieľa na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.           

Celonárodná kampaň bude prebiehať od 8. 4.  do 30. 6. 2013.  

Ako sa dá do súťaže zapojiť?

  • Vyplňte účastnícky list hneď keď sa rozhodnete stať sa účastníkom súťaže. Nezabudnite správne uviesť všetky požadované údaje. Účastnícky list si môžete vytlačiť aj z webovej stránky RÚVZ Prešov www.ruvzpo.sk.

  • Súčasťou účastníckeho  listu je aj Váš tréningový denník. Počas účasti v programe vpíšte denne do riadku, kde je uvedená Vaša činnosť počet minút, ktoré ste jej venovali.  Koncom týždňa zapíšete do posledného riadku svoju aktuálnu hmotnosť.

  • Venujte pohybovým činnostiam 4 týždne za sebou. Účastníci aktívni 6 a viac týždňov budú zaradení aj do prémiového žrebovania. 

  • Po ukončení svojej účasti v súťaži nezabudnite účastnícky list podpísať. Podpíše Vám ho aj Váš svedok. Ak Vás k účasti v súťaži motivovalo dieťa od 7 do 18 rokov, môžete ho uviesť na svoj účastnícky list ako detského pozorovateľa.

  • Vyplnený a podpísaný účastnícky list môžete poslať poštou na adresu OPZ RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica, alebo ho osobne odovzdať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Prešove,  Hollého 5, oddeleniu podpory zdravia a výchovy ku zdraviu.  Je tiež možné poslať ho preskenovaný e-mailom na adresu , ktorú nájdete na www.vzbb.sk v článku o kampaní Vyzvi srdce k pohybu.

  • Účastnícky list k súťaži /*.pdf/

 

Zapojte sa do súťaže a prekonajte svoju pohodlnosť   

                                              

                                                                        Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov

                                                                       oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu