Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2012-2013

 

Očkovanie  je  najúčinnejšou a  najefektívnejšou formou prevencie proti chrípke. Princípom očkovania je tvorba špecifických ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Očkovacie látky proti chrípke sa od ostatných očkovacích látok odlišujú tým, že ich zloženie sa každoročne mení podľa aktuálnych kmeňov vírusu chrípky cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne, preto je potrebné očkovanie vykonať každoročne. Očkovanie proti chrípke sa odporúča vykonať každý rok aj v prípade, keď je zloženie chrípkových vakcín rovnaké ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne z toho dôvodu, že protektívna hladina protilátok po očkovaní proti chrípke pretrváva po dobu 6  - 12 mesiacov.

Zloženie chrípkových vakcín pre chrípkovú sezónu 2012-2013 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky. Očkovacie látky proti chrípke obsahujú antigény troch kmeňov vírusu chrípky:

·         A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;

·         A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like virus;

·         B/Wisconsin/1/2010-likevirus.

 

Očkovanie proti chrípke sa vykonáva jednou dávkou očkovacej látky. Deťom do 36 mesiacov, ktoré sú proti chrípke očkované po prvý krát sa odporúča podať druhú dávku očkovacej látky proti chrípke najmenej 4 týždne po podaní prvej dávky.
 

-  kto sa má chrániť očkovaním

Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení riziku nákazy. Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je u osôb so zníženou obranyschopnosťou organizmu. Ide najmä o osoby s  chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Očkovanie je dôležité aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o choré osoby a pre rodinné kontakty chorých osôb. Ďalšou ohrozenou skupinou sú osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá a podobne.

Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom komplikácií až úmrtí. Chránení očkovaním by mali byť  aj športovci cestujúci na zahraničné športové súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky.

Chrípkovú vakcínu je možné podať každému, okrem kontraindikovaných osôb uvedených v písomnej informácii pre používateľa, priloženej k vakcíne. Chrípkový vírus sa ľahko a rýchlo šíri vzdušnou cestou z človeka na človeka najmä na miestach, kde sa zhromažďuje väčší počet osôb. Očkovanie sa preto odporúča ponúknuť najmä zamestnávateľom na zabránenie prerušenia plynulosti chodu ich firiem v priebehu epidémie. Najviac ohrozené sú pracoviská, kde dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí, napr. zamestnanci bánk, pôšt, obchodov, dopravy a podobne. Okrem toho by sa mali dať zaočkovať osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú napr. študenti na internátoch, ľudia žijúci v slobodárňach, nocľahárňach a podobne.
 

-  kedy sa dať očkovať    

            Očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až novembra, aby sa včas stihli vytvoriť ochranné protilátky. Možno očkovať aj v ďalších zimných mesiacoch do objavenia sa epidémie chrípky. Na základe dlhoročných sledovaní sa prvý, obvykle mierny nárast ochorení očakáva v decembri. V priebehu januára sa počet ochorení postupne zvyšuje a v priebehu februára epidémia chrípky vrcholí.  Očkovanie je možné aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, rizikom je však to, že očkovaná osoba ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky.
 

-  kto uhrádza očkovanie     

V chrípkovej sezóne 2012-2013 očkovanie proti chrípke uhrádzajú v plnej výške poisťovne UNION a DÔVERA všetkým svojim poistencom. Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza očkovanie proti chrípke iba v súlade s platnou legislatívou indikovaným skupinám osôb:

-     deťom od 6 mesiacov do 12 rokov veku,

-     osobám 59 ročným a starším,

-     osobám umiestneným v zariadeniach sociálnych služieb,

-     osobám bez ohľadu na vek dispenzarizovaným so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,

-     rizikovým osobám v riziku nákazy vtáčej chrípky.
 

Simultánne s očkovaním proti chrípke sa odporúča podať očkovaciu látku proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam ako prevenciu závažných pneumónií, najmä  ľuďom s chronickými ochoreniami a seniorom.

zdroj ÚVZSR