Vážený pán  doktor - /ka/

Dovoľujem si informovať Vás o aktivitách celospoločenského integrovaného programu prevencie proti neinfekčným chorobám - CINDY SR a zároveň Vám navrhnúť spoluprácu. Slovensko bolo do tohto programu prijaté Svetovou zdravotníckou organizáciou a program úspešne realizuje od roku 1993. 

V rámci tohto programu sú na Slovensku zriadené na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva PORADNE ZDRAVIA.

Zámerom PORADNÍ ZDRAVIA je zlepšovanie stavu zdravia občanov ovplyvňovaním ich vedomostí a postojov k zdraviu. 

Úlohou PORADNÍ ZDRAVIA  je aktívne a cielene oslovovať občanov a zrozumiteľnou formou sprostredkovať informácie o koncepte rizikových faktorov srdcovo - cievnych a iných neinfekčných chorôb a ich súvislosti so spôsobom života. V poradni zdravia sa občanom poskytuje cielené individuálne odborné poradenstvo zamerané na posilnenie zdravia a predchádzanie chronickým neinfekčným chorobám.

Ktoré rizikové faktory stanovuje PORADŇA ZDRAVIA?

Antropometrické, na základe meraní:

 • telesná výška a hmotnosť
 • obvod pása a bokov
 • hrúbka kožných tukových rias

Biochemické na základe vyšetrení:

 • celkový cholesterol 
 • HDL cholesterol
 • LDL cholesterol
 • trigliceridy
 • glukóza

Fyziologické na základe štandardizovaného merania krvného tlaku a tepovej frekvencie.

Anamnestické, na základe zistenia:

 • rodinná anamnéza
 • osobná anamnéza
 • úroveň psychickej pohody
 • stravovacie zvyklosti
 • úroveň pohybovej aktivity
 • Stanovenie osobného rizikového profilu

Čo nasleduje? 

Ihneď po ukončení vyšetrení lekár podrobne oboznámi klienta s výsledkami a koncepciou osobného rizika srdcovo cievnych a iných neinfekčných chorôb. Nasleduje poradenský rozhovor s odborným lekárom o zistenom osobnom riziku klienta a možnostiach riešenia v jeho situácii. Klient dostane aj písomné odborné odporúčania pre svoju životosprávu. Klienti dostávajú možnosť opakovaných konzultácií o svojej životospráve v PORADNI ZDRAVIA.

Podľa zváženia vedúceho lekára PORADNE ZDRAVIA dostáva klient možnosť využiť činnosť niektorej zo špecializovaných poradní ( správnej výživy, na odvykanie od fajčenia, prevencie HIV/AIDS).

V prípade zistenia zvýšeného rizika, vyžadujúce si ďalšie vyšetrenia farmakologickú liečbu je klient so správou o nálezoch a príslušným odporúčaním odosielaný k Vám k svojmu praktickému lekárovi.

Pri vyšetreniach , poradenských a konzultačných činnostiach sa záväzne dodržiavajú štandardné metódy a postupy, ako i aktuálne odborné odporúčania medzinárodných a slovenských odborných lekárskych spoločností pre primárnu prevenciu chronických neinfekčných chorôb.

Našim cieľom je zlepšenie zdravotného stavu populácie v jednotlivých regiónoch Slovenska, a taktiež nadviazanie spolupráce prepojením našich spoločných aktivít.

Uvedené informácie charakterizujú predovšetkým systém a štruktúru poradenstva. Z toho dôvodu si Vám, touto cestou dovoľujem navrhnúť spoločné stretnutie na pôde nášho úradu, kde pracovníci PORADNE ZDRAVIA Vám radi prezentujú svoju činnosť a budete taktiež môcť nahliadnuť a zhodnotiť kvalitu nášho poradenstva.

Stretnutie si môžete vopred dohodnúť na telefónnom čísle : 75 80 335 s MUDr. S. Zákuťanskou.