Svetový deň boja proti AIDS 

                                                               

Dňa 1. 12. 2012 si v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie. Symbolom Svetového dňa boja proti HIV/AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS.  

AIDS je ochorenie, ktoré vyvoláva vírus HIV, čo je ľudský vírus imunitnej nedostatočnosti, ktorý napadá bunky imunitného systému, čím zapríčiňuje často sa opakujúce rôzne infekčné ochorenia, na ktoré neskôr človek zomiera. Človek nakazený vírusom HIV nemusí mať niekoľko rokov vôbec žiadne ťažkosti. I v bezpríznakovom období môže nakazený človek prenášať infekciu na ďalšie osoby. V tomto období iba laboratórne vyšetrenie je jediným dôkazom infekcie HIV v tele človeka. K rozvoju niektorého z príznakov ochorenia AIDS dochádza obvykle po niekoľkých rokoch po nakazení.

HIV sa môže prenášať prostredníctvom nechráneného pohlavného styku s infikovanou osobou, transfúziou kontaminovanej krvi alebo spoločným používaním ihiel (napr. pri aplikácii piercingu, tetováži), striekačiek. K prenosu nákazy môže takisto dôjsť medzi HIV pozitívnou matkou a jej dieťaťom v priebehu tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia.

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2011 na svete asi 34 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 2,5 milióna novoinfikovaných detí a dospelých. Viac ako 60 % infikovaných osôb sa vyskytlo v oblasti Subsaharskej Afriky. Zaznamenaných bolo približne 1,7 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2011 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená u viac ako 8 miliónov ľudí žijúcich s HIV, z tohto počtu bolo 562 000 detí. 

Aj v Slovenskej republike (SR) sa surveillance HIV/AIDS zaviedla už v roku 1985. Od roku 1985 do 30. 9. 2012 bolo v SR diagnostikovaných spolu 419 prípadov HIV infekcie u občanov SR, z toho 359 prípadov u mužov a 60 prípadov u žien. U 64 osôb (53 mužov a 11 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS.

Od spôsobu prenosu vírusom HIV sa nakazilo 266 osôb homosexuálnym stykom, 99 heterosexuálnym stykom, 11 injekčnou aplikáciou drog, v jednom prípade po transfúzií krvi a v 42 prípadoch nebol stanovený spôsob prenosu.

Najvyššia kumulatívna incidencia na HIV infekciu je v Bratislavskom kraji, kde k 30. 9. 2012 dosiahla hodnotu 305,7 na 1 000 000 obyvateľov.

V Slovenskej republike bolo k 30. 9. 2012 evidovaných spolu 34 nových prípadov HIV infekcie. V 30 prípadoch išlo o občanov SR a štyri prípady boli zachytené u cudzincov pri ich prechodnom pobyte v SR.

Spolu bolo v SR registrovaných u občanov SR i u cudzincov od roku 1985 k  30. 9. 2012 540 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. 

V súčasnosti existuje liečba, ktorá značne skvalitňuje a predlžuje život pacienta tým, že brzdí množenie vírusu a dáva imunitnému systému šancu na jeho regeneráciu. Tieto lieky však nevedia zničiť vírus v tele pacienta. Infekcia HIV sa teda dá liečiť, ale nie úplne vyliečiť! Dôležité je, aby pacienti dodržiavali pokyny lekárov a chodili na pravidelné preventívne prehliadky, vyhýbali sa iným infekciám a zdravou životosprávou chránili svoje zdravie.

V rámci prevencie HIV/AIDS je na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove zriadená Poradňa prevencie HIV/AIDS, kde sa okrem anonymných odberov biologického materiálu na vyšetrenie HIV protilátok vykonáva aj poradenstvo, v ktorom poskytujeme základne informácie o AIDS, prenose nákazy, klinických príznakov, priebehu infekcie, možnostiach diagnostiky, liečby  a prevencie nákazy. Odbery vykonáva RÚVZ so sídlom v Prešove ako jediný v rámci RÚVZ v Prešovskom kraji. Na vyšetrenie sa odporúča prísť minimálne 3 mesiace po rizikovej udalosti.

Súčasne s činnosťou Poradne prevencie HIV/AIDS je v prevádzke telefonická linka prevencie HIV/AIDS.  Najčastejšími dotazmi boli možnosti vyšetrenia HIV protilátok, prenosu infekcie HIV a možnosti prevencie. 

 

Oddelenie epidemiológie

RÚVZ Prešov