Európsky imunizačný týždeň (EIW)

 

 

 

          Európsky imunizačný týždeň (EIW) je kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Táto kampaň je zameraná na posilnenie významu a dôležitosti očkovania a zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. V tomto roku  SZO vyhlásila za Európsky imunizačný týždeň  obdobie od  21. 04. 2012 do 27. 04. 2012.  

          Infekčné ochorenia stále ohrozujú zdravie občanov európskeho regiónu. Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je v súčasnosti dostupná účinná ochrana, sa neustále vyskytujú. Príkladom je výskyt početných epidémií osýpok v európskych krajinách v roku 2011, kde bolo spolu hlásených 28 887 prípadov ochorení. Ku krajinám s najvyšším výskytom patrili: Francúzsko, Taliansko, Rumunsko, Španielsko, Nemecko, Veľká Británia, v priebehu roka 2011 boli hlásené epidémie osýpok aj na susednej Ukrajine. Vzhľadom na zvýšený pohyb osôb a rozvoj cestovného ruchu, zavlečenie prenosných ochorení na Slovensko nie je vylúčené. Preto je na základe uvedených skutočností potrebné venovať zvýšenú pozornosť neustálemu sledovaniu výskytu týchto ochorení a udržiavaniu vysokej úrovne zaočkovanosti proti prenosným ochoreniam, proti ktorým máme účinné očkovanie k dispozícii.

          Z opatrení, ktoré sú v oblasti verejného zdravia k dispozícii pri ochrane obyvateľstva proti infekčným ochoreniam, je očkovanie jednoznačne jedným z najúčinnejších. Široké uplatnenie očkovania viedlo k potlačeniu pravých kiahní a zbavilo Európu obrny. Napriek tomu je význam niektorých vakcín podceňovaný a ich využitie nie je dostatočné. Nedostatočná zaočkovanosť, či dokonca odmietanie očkovania môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia populácie. Je preto veľmi dôležité, aby predovšetkým rodičia zodpovedne pristupovali k možnosti očkovania svojich detí a overili si častokrát nepotvrdené a mylne prezentované informácie o škodlivosti očkovania.

          Na regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je zriadená poradňa očkovania, ktorá nielen počas týždňa venovaného propagácii očkovania poskytuje konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním. Konzultácie sa poskytujú buď telefonicky alebo osobne po telefonickom dohovore na tel. číslach: 051/7580335 a 051/7580345.