Pracovná zdravotná služba - zmeny v legislatívnych úpravách od 1. januára 2012

Pracovná zdravotná služba (ďalej PZS) - odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad  tímom zdravotníckych pracovníkov. Tím PZS  vykonáva činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. 

PZS môžu u zamestnávateľa vykonávať jeho vlastní odborní zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti PZS len pre tohto zamestnávateľa. Zamestnávateľ musí mať vlastný tím odborných zdravotníckych pracovníkov, a to minimálne „pracovného“ lekára s určenou špecializáciou,  verejného zdravotníka a sestru.  

Väčšina zamestnávateľov v SR využíva na zabezpečenie PZS dodávateľský spôsob uzavretím zmluvy s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá má tím odborných zdravotníckych pracovníkov a získala oprávnenie na výkon PZS od Úradu verejného zdravotníctva SR. Názov a sídlo právnických  a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon PZS, sú uverejnené na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Dňom 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa  zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon priniesol v oblasti povinného zabezpečovania PZS zamestnávateľmi zmenu, ktorá má znížiť ich finančné náklady.  Do 31. decembra 2011 bolo povinnosťou zamestnávateľov zabezpečiť PZS pre všetkých zamestnancov. 

Zmenou zákona č. 124/2006 Z. z. od 1. januára 2012 zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2. Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť PZS pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, t. j. práce zaradené do kategórie 3 alebo 4.   

Zrušením povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť PZS pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 však nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ani jeho zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov. Medzi povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. patrí naďalej hodnotiť zdravotné riziká pri práci, vypracovať posudok o riziku, kategorizovať práce z hľadiska zdravotných rizík, predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do kategórie 3 a 4, zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Všetci zamestnávatelia, ktorých prioritou je ochrana zdravia ich zamestnancov, môžu naďalej využívať odborné služby zdravotníckych pracovníkov v tímoch PZS, ktorí sa svojou činnosťou významnou mierou  podieľajú na systéme primárnej prevencie poškodenia zdravia zamestnancov pri práci.  

Náklady na zabezpečenie zdravotného dohľadu pre zamestnancov majú z dlhodobého hľadiska pre zamestnávateľa jednoznačný ekonomický prínos. Zlepšenie pracovných podmienok podporuje zdravotný potenciál zamestnancov. Naopak, dlhodobé nevhodné pracovné podmienky sa časom prejavia zvýšenou chorobnosťou zamestnancov a následne ekonomickými stratami. Tam, kde nie je venovaná dostatočná pozornosť zdraviu zamestnancov, môžu vznikať ochorenia súvisiace s prácou a choroby z povolania. Náklady na zdravotný dohľad majú pre zamestnávateľa návratnosť v oblasti práceschopnosti, spokojnosti a stabilizácie jeho zamestnancov, a tým aj v produktivite ich práce. 

Zákonom č. 470/2011 Z. z. boli z § 26 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypustené ustanovenia, týkajúce sa výkonu zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami samostatne lekárom  alebo verejným zdravotníkom s určenou špecializáciou u zamestnávateľa do 50 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2. Z uvedeného dôvodu bol z internetovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR odstránený zoznam týchto lekárov a verejných zdravotníkov.

 

Pripravila:

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

vedúca odboru preventívneho pracovného lekárstva

Úrad verejného zdravotníctva SR