Európska kampaň SLIC – Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci

Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), združujúci zástupcov zo všetkých členských krajín Európskej únie sa dohodol na uskutočnení spoločnej kampane v roku 2012 venovanej psychosociálnym otázkam pri práci. Gestormi tejto kampane za SR sú Úrad verejného zdravotníctva SR a Národný inšpektorát práce, ktorí spolupracujú na základe vzájomnej Dohody o spolupráci a koordinácii činností medzi Národným inšpektorátom práce a Úradom verejného zdravotníctva SR.

Cieľom kampane je pomocou posúdenia psychosociálnych rizík pri práci upozorniť zamestnávateľov, zamestnancov a odborníkov (napr. pracovná zdravotná služba, bezpečnostnotechnická služba) na nevyhnutnosť venovať pravidelnú pozornosť posudzovaniu a eliminácii psychosociálnych záťaží pri práci a zabezpečovať tak pohodu pri práci, zdravé pracovné podmienky, spokojnosť zamestnancov, efektívnu kooperáciu, komunikáciu a pracovný výkon.

slic

01 Informácia o kampani

02 Informačné podklady

03 Posúdenie psychosociálnych rizík - leták

04 Kontrolný zoznam

A Informačný leták 08

B Informačný leták 22

C Informačný leták 23

D Informačný leták 24

E Informačný leták 30

F Informačný leták 31

G Informačný leták 32

H Informačný leták 74

I Informačný leták 79

 

Viac infomácií o kampani nájdete na internetovej stránke kampane: http://www.av.se/slic2012/slovak.aspx