Očkovací kalendár 2012 

Dňom 1. januára 2012 nadobúda účinnosť vyhláška MZ SR Č. 54412011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR Č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 273/2010 Z. z.
V súlade s predmetnou vyhláškou sa zrušuje povinné pravidelné očkovanie novorodencov proti tuberkulóze.
 

Očkovací kalendár 2012 /pdf/