EHES – European Health Examination Survey

              Zisťovanie zdravia Európanov

  

            Slovensko sa v rámci Európy zaraďuje medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou na chronické civilizačné ochorenia (srdcovo-cievne, nádorové, cukrovka).

            Projekt EHES vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe.

            Získané informácie budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít a potrieb zdravotnej starostlivosti. 

            Informácie sa získajú formou dotazníka, fyzikálnym vyšetrením a analýzou vzoriek krvi.

            V celonárodnej štúdií sa na Slovensku plánuje vyšetriť 2500 respondentov z rôznych okresov.

Projekt je zakomponovaný do Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, ktorého realizácia bola schválená Ministerstvom zdravotníctva.

Projekt EHES je aktivitou Európskej únie. Je koordinovaný z referenčného centra, ktoré bolo založené v Helsinkách.

Koordinátorom na Slovensku je MUDr. Mária Avdičová, PhD., z RÚVZ Banská Bystrica.

Realizátorom je aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. V rámci nášho regiónu bude v mesiacoch december  2011 a január 2012 náhodným výberom vyšetrených 70 ľudí. Skríning je realizovaný vo vekovej kategórií 18 – 64 ročných.

Veríme, že oslovení príjmu naše pozvanie a tým prispejú k získaniu potrebných údajov o svojom  zdraví a zdraví našej populácie.   

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Nataša Devečková

                                                                                  RÚVZ so sídlom v Prešove