Informácia o Kampani Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe

                                        logo_small_en                                               

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju novú Kampaň za Zdravé pracoviská pre roky 2010 – 2011 propagujúcu bezpečnosť v údržbe v celej Európe. Kampaň je určená hlavne pre vysokorizikové odvetvia a malé a stredné podniky. Cieľom kampane je zvýšenie informovanosti o dôležitosti údržby pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. 

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  pripravil pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Deň otvorených dverí Odboru preventívneho pracovného lekárstva, ktorý sa uskutoční  dňa 15. novembra 2011 od 8:00 hod. do 15:00 hod. na RÚVZ v Prešove na Hollého ul. č. 5 . 

Zamestnanci odboru preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať individuálne konzultácie odbornej aj laickej verejnosti  v problematike ochrany zdravia pri práci.