Vyhodnotenie  akcie Deň srdca 2011 

            RÚVZ so sídlom v Prešove, oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu odboru epidemiológie, zrealizoval akciu v rámci kampane MOST 2011 Deň srdca. Akcia sa uskutočnila dňa 29. 9. 2011v priestore Hypermarketu Tesco Vukov v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod.. za participácie Akadémie vzdelávania Prešov, ktorá zabezpečila priestory a študentiek SZŠ v Prešove, ktoré merali TK a rozdávali propagačné materiály Nadácie zdravého srdca. Garantom kampane bola Nadácia zdravého srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť, ktorí zabezpečili materiál k samotným výkonom, ako aj propagačný materiál pre zúčastnených.

RÚVZ Prešov zrealizoval aktivitu pre 60 klientov, ktorým bolo vykonané antropometrické a biochemické vyšetrenie. Klientom bolo poskytnuté aj poradenstvo o rizikových faktorov KVO a vysvetľovaná dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie a zdravie najbližších.

Počas celej kampane sme na meracom mieste nezaznamenali negatívne reakcie, komunikácia s klientmi prebiehala veľmi dobre, bez rušivých momentov, a tým bola spokojnosť jak u realizátorov, tak aj u zúčastnených.