EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ     http://bbonline.sk/wp-content/uploads/2011/04/RUVZ.jpg

V rámci Európskeho imunizačného týždňa budú odborníci verejnosti vysvetľovať potrebu očkovania aj proti chorobám s menším výskytom.

V Európskych krajinách už od soboty 23. apríla do 30. 4. 2011 uskutoční už šiesty ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Téma tohto ročníka má názov „Spoločné riešenia spoločných hrozieb“. Tromi kľúčovými faktami tejto tematiky je v prvom rade vzájomná spolupráca medzi krajinami – zdieľanie vedomostí a skúseností s ochoreniami, preventabilnými očkovaním, ktoré ak sa šíria, prekračujú hranice a predstavujú spoločnú hrozbu. Druhým faktom je nevyhnutnosť, aby posledné ohniská týchto ochorení v regióne boli sledované a pod kontrolou. Tretím je spolupráca a  spoločné úsilie pre dosiahnutie eliminácie osýpok v Euroregióne do roku 2015, ale aj zachovanie polio-free statusu a udržanie všetkých očkovaním preventabilných ochorení pod kontrolou.

Téma tohtoročného EIW bola teda  zvolená v kontexte s nedávnym výskytom osýpok vo viacerých krajinách Európy a importom poliomyelitídy (detská obrna) do Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tieto príklady výskytu očkovaním preventabilných ochorení jasne demonštrujú existenciu vakcinačných dier v populácií. Koordinované úsilie na sub-regionálnej úrovni, ktoré je účelom realizácie tejto témy, môže viesť k pozitívnym výsledkom. Ako príklad možno uviesť vzájomnú spoluprácu krajín v pandémii chrípky A H1N1 2009. Ďalším príkladom je zdieľanie informácií o prípadoch výskytu očkovaním preventabilných ochorení a spoločná práca na podpore aktivít v oblasti očkovania (SIA) medzi stredoázijskými republikami a krajinami Ruskej Federácie.

 

 

Do aktivít   sa v tomto týždni zapojí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. Každý, koho táto téma zaujme a nevie si na niektoré otázky odpovedať, bude mať možnosť v priebehu Európskeho imunizačného týždňa volať  na linky RÚVZ v Prešove   – 051/7580335, 7580345 alebo prísť osobne konzultovať na oddelenie epidemiológie, kde Vám budeme odpovedať a vysvetľovať prečo treba očkovať aj keď je epidemiologická situácia priaznivá a choroby sa u nás nevyskytujú, prečo sa napríklad očkovalo proti tuberkulóze novorodencov, prečo sa v troch mesiacoch očkuje proti záškrtu, tetanu, žltačke, čiernemu kašľu, proti čomu očkovanie chráni, či prečo sa ešte stále očkuje  proti detskej obrne, mumpsu, aj osýpkam. „Kolektívna imunita má  svoje odborné dôvody a chceme, aby občania vedeli prečo chceme dosiahnuť minimálne 80 percent  chránených, čo znamená  90-95 percent očkovaných. Nie každý ľudský organizmus totiž odpovedá na antigénny podnet tvorbou protilátok a ani vakcíny nie sú 100- percentne imunogénne.

 

Každé dieťa má právo byť chránené

pred infekčnými chorobami očkovaním  

 

Spracovala: MUDr. Ľaľová Alena