Správa z tlačového brífingu pod názvom "Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR".

                                                                                                   

Oddelenie epidemiológie RÚVZ Prešov

Zdroj: ÚVZ SR  

 

Pandémia chrípky AH1N1 2009 bola vyhlásená po viac ako 40 rokoch od poslednej pandémie.. Jej priebeh na Slovensku bol relatívne mierny. Krivka chorobnosti na akútne respiračné ochorenia začala prudko vzrastať nad obvyklú úroveň až v novembri 2009 a to po 45.kalendárnom týždni s maximom v 47. kalendárnom týždni. Následne počet hlásených ochorení klesol a udržal sa spravidla pod obvyklou úrovňou až do konca chrípkovej sezóna.

V priebehu pandémie ( 22. k. t. 2009 – 32. k. t. 2010) bolo v SR hlásených spolu 2 410 679 ARO( akútnych respiračných ochorení). Bolo to o 11% viac ako v rovnakom období predchádzajúcich rokov. Závažné však bolo, že vznikli ťažké ochorenia, ktoré si vyžadovali hospitalizáciu a počet úmrtí bol výrazne vyšší.

Na Slovensku bol pandemický vírus chrípky prvýkrát izolovaný 28. mája 2009 a laboratórne sa potvrdil v 1 210 prípadoch, poslednýkrát v apríli 2010. Najčastejšie bol zistený u 25 – 34 ročných osôb (22% zo všetkých potvrdených prípadov pandemickej chrípky).  

Dôsledné monitorovanie závažných respiračných infekcií vyžadujúcich si hospitalizáciu (SARI – Severe Acute Respiratory Infekcion) bolo vo vybraných krajinách Európy, vrátane Slovenska, zavedené až po niekoľkých mesiacoch trvania pandémie. Na Slovensku to bolo od 3. novembra 2009. V SR bolo zaznamenaných 432 prípadov SARI. Z celkového počtu SARI (432) sa v 125 prípadoch laboratórne potvrdil pandemický vírus A(H1N1)2009. Z toho počtu (125) bola v 75 prípadoch zaznamenaná aj iná závažná diagnóza ( hypertenzia, ischemická choroba srdca, chronická obštrukčná choroba pľúc, obezita, diabetes mellitus).

V SR bolo zaznamenaných 91 úmrtí na SARI. Z tohto počtu sa v 57 prípadoch laboratórne potvrdil pandemický vírus A(H1N1) 2009. Najviac prípadov ochorení a úmrtí na SARI sa vyskytlo vo vekovej skupine 45 – 64 rokov (34,3% ohcorení a 36,7% úmrtí). 

Najdôležitejšie opatrenia realizované počas pandémie:

  • Opatrenia realizované v SR koordinované Pandemickou komisiou vlády SR,

  • Dôsledná epidemiologická a laboratórna surveillance ARO a CHPO v SR, priebežne monitorovanie a hlásenie prípadov, denné vypracovávanie informácii o výskyte chrípky A(H1N1)2009,

  • Zavedenie monitorovania a okamžitého hlásenia ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) do informačného systému prenosných ochorení a pravidelné hlásenia všetkých relevantných údajov o výskyte ARO do Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a do WHO.

  • Už 30.4.2009 hlavný hygienik SR vydal pre cestovateľov rozhodnutie s konkrétnymi postupmi v prípade ochorenia po návrate z oblasti s výskytom pandemickej chrípky. V máji následne aj v júni boli všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR vyzvané hlavným hygienikom SR na zabezpečenie posilnenia epidemiologickej a laboratórnej surveillance a manažmentu chrípky na celom území Slovenska.

  • Boli aktualizované pandemické plány nemocníc a zdravotníckych zariadení. Taktiež došlo k vyskladneniu osobných ochranných pomôcok a antivirotík.

  • Od výskytu prvých ochorení na pandemickú chrípku vo svete (marec 2009) epidemiológovia zabezpečovali 24-hodinovú pohotovosť, vykonávali aktívne vyhľadávanie chorých osôb a osôb podozrivých z nákazy novým vírusom. Zabezpečovali izoláciu týchto osôb v domácom prostredí resp. zdravotníckom zariadení. Začiatkom jesene, so zvyšujúcim sa  počtom ochorení aj Slovensko, podobne ako väčšina krajín Európy zmenilo túto stratégiu kontroly chrípky a prešlo z fázy obmedzovania šírenia infekcie (tzv. containment) do fázy zmierňovania jej dopadu (mitigation).

  • S postupne meniacou sa epidemiologickou situáciou vo výskyte novej chrípky vydal hlavný hygienik SR niekoľko usmernení zameraných na laboratórne vyšetrovanie klinických vzoriek pri podozrení na pandemickú chrípku. V prvej fáze boli vyšetrované všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia, ktoré vykazovali klinické príznaky chrípky. Na jeseň v čase maximálneho šírenia pandemickej chrípky boli laboratórne vyšetrované len hospitalizované osoby s akútnym respiračným ochorením, úmrtia a vzorky zasielané od sentinelových lekárov,

  • Pre účely informovania odbornej a laickej verejnosti o pandemickej chrípke bola pracovníkmi epidemiológie ÚVZ SR zabezpečovaná služba v Call centre MZ SR (24 hodín 7 dní v týždni).

  • Správa štátnych hmotných rezerv SR zabezpečila nákup pandemickej vakcíny v množstve 1 milión dávok určených pre rizikové skupiny populácie SR. Neskôr bolo očkovanie pandemickou vakcínou sprístupnené každému, kto mal o očkovanie záujem. Bola zakúpená neživá očkovacia látka Panenza od firmy Sanofi Pasteur, ktorá obsahovala antigény vírusu chrípky A/California/7/2009(H1N1)2009.

 

·        Pandémia bola oficiálne Svetovou zdravotníckou organizáciou ukončená 10.8.2010. Nakoľko v skorom postpandemickom období sa nedá s určitosťou predpovedať, ako sa bude vírus chrípky ďalej správať, prijala aj SR odporúčania pokračovať v zabezpečovaní sústavnej epidemiologickej a laboratórnej surveillance chrípky pokračovať v hlásení SARI, zabezpečiť dostatok vakcíny proti sezónnej chrípke, informovať verejnosť o význame očkovania proti chrípke.

 

Pandémii chrípky sa v SR venovala okamžitá a intenzívna pozornosť. Realizácia protiepidemických opatrení a opatrení na zmiernenie dopadov pandémie vychádzala z odborného hodnotenia aktuálnych potrieb vyplývajúcich z epidemiologickej situácie a klinického priebehu ochorení. Tieto opatrenia boli koordinované Pandemickou komisiou vlády SR a boli v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie a Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC).

Včasné zavedenie dôsledného monitorovania, okamžitej izolácie a virologického vyšetrovania vzoriek z každého chorého a podozrivého z ochorenia na pandemickú chrípku prispelo v SR k obmedzeniu šírenia na začiatku pandémie v letných a skorých jesenných mesiacoch. Nepodľahli sme panike, zohľadnili sme epidemiologickú sitáciu a klinickú závažnosť ochorení a SR zabezpečila v potrebnom množstve pandemickú vakcínu. Očkovanie pandemickou vakcínou bolo mimoriadne odporúčané. Záujem o očkovanie bol však veľmi nízky.

Dňa 14. 10. 2010 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR krátky tlačový brífing pod názvom "Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR". MUDr. Jarmila Pertináčová oboznámila prítomných o zabezpečení protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou vrátane začiatku pandémie chrípky, vývoja ochorení do 1.10.2009 a prijatých opatrení na tlmenie nákazy.

Na prezentáciu MUDr. Jarmily Pertináčovej nadviazal MUDr. RNDr. Ján Mikas vedúci Odboru epidemiológie ÚVZ SR, ktorý informoval prítomných o pandémii chrípky v SR, vrátane informácií o činnosti ÚVZ SR pred vyhlásením pandémie chrípky, o očkovaní a zaočkovanosti proti pandemickej chrípke v SR.

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovom brífingu si môžete pozrieť tu:

„Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s epidémiou chrípky“

„Pandémia chrípky v SR“

 boli v súlade