Informácia o Kampani Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe

                                                  logo_small_en                         

 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju novú Kampaň za Zdravé pracoviská pre roky 2010 – 2011 propagujúcu bezpečnosť v údržbe v celej Európe. Kampaň je určená hlavne pre vysokorizikové odvetvia a malé a stredné podniky. Cieľom kampane je zvýšenie informovanosti o dôležitosti údržby pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov. 

 

V dňoch 25. – 29. októbra 2010 v rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe  prebieha Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  pripravil pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 

Deň otvorených dverí Odboru preventívneho pracovného lekárstva, ktorý sa uskutoční  dňa 27. októbra 2010 od 8:00 hod. do 15:00 hod. na RÚVZ v Prešove na Hollého ul. č. 5 . 

 

Zamestnanci odboru preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať individuálne konzultácie odbornej aj laickej verejnosti  v problematike ochrany zdravia pri práci.